Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 8 marca 2019 r. w sprawie T-326/18, Herrero Torres / EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES), wniesione w dniu 8 maja 2019 r. przez José-Ramóna Herrera Torresa

(Sprawa C-369/19 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: José-Ramón Herrero Torres (przedstawiciel: adwokat J. Donoso Romero)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i DZ Licores S.L.U.

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odrzucił odwołanie i orzekł, że José-Ramón Herrero Torres pokrywa własne koszty.

____________