Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 11. června 2019 SA Close, Cegelec proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 9. dubna 2019 ve věci T-259/15, Close a Cegelec v. Parlament

(Věc C-447/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: SA Close, Cegelec (zástupci: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers, advokáti)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek napadený kasačním opravným prostředkem;

v důsledku toho vyhověl návrhovým žádáním vzneseným v prvním stupni instance a tudíž zrušil rozhodnutí Parlamentu přijaté dne 19. března 2015, kterým byla veřejná zakázka týkající se „projektu rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku“ položka 73 (energetická centrála), reference INLO-D-UPIL-T-14-A04, zadána Association Momentanée ENERGIE-KAD (sdružení „ad hoc“ složené ze společností MERSCH ET SCHMITZ PRODUCTION SARL a ENERGOLUX SA) a současně nebyla přijata nabídka navrhovatelek;

uložil P Parlamentu náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Podle navrhovatelek Tribunál porušil povinnost odůvodnění ve smyslu článku 296 SFEU, čl. 113 odst. 2 finančního nařízení a čl. 161 odst. 2 a 3 prováděcích pravidel finančního nařízení.

Tribunál rovněž zkreslil rozsah druhého žalobního důvodu vzneseného v prvním stupni, dal nepřesný rozsah pojmu zjevně nesprávné posouzení, zásadě řádné správy a povinnostem, které s nimi souvisí, a dopustil se nesprávné analýzy, která vedla ke zkreslení skutkových okolností a důkazů.

Konečně, navrhovatelky tvrdí, že napadený rozsudek není dostatečně odůvodněný, jelikož nijak neodpovídá na některé z jimi vznesených argumentů.

____________