Language of document :

Appel iværksat den 11. juni 2019 af SA Close og Cegelec til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 9. april 2019 i sag T-259/15, Close og Cegelec mod Parlamentet

(Sag C-447/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellanter: SA Close og Cegelec (ved avocats J.-L. Teheux og J.-M. Rikkers)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Følgelig tiltrædes appellanternes påstande nedlagt i første instans, og derfor annulleres Parlamentets afgørelse af 19. marts 2015 om at tildele den offentlige bygge- og anlægskontrakt vedrørende »projekt om udvidelse og modernisering af Konrad Adenauer-bygningen i Luxembourg«, del 73 (kraftværk), ref. INLO-D-UPIL-T-14-A04, til den midlertidige virksomhedssammenslutning ENERGIE-KAD (bestående af selskaberne MERSCH og SCHMITZ PRODUCTION SARL og ENERGOLUX SA) og om dermed ikke at vælge appellanternes bud.

Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Ifølge appellanterne tilsidesatte Retten sin begrundelsespligt som omhandlet i artikel 296 TEUF, finansforordningens artikel 113, stk. 2, og artikel 161, stk. 2 og 3, i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen.

Retten foretog ligeledes en urigtig gengivelse af rækkevidden af det andet anbringende fremsat i første instans, gav begrebet åbenbart urigtig vurdering, princippet om god forvaltningsskik og de forpligtelser, der hænger sammen hermed, en urigtig rækkevidde og foretog en urigtig analyse, der førte til en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder og af beviserne.

Endelig har appellanterne gjort gældende, at den appellerede dom ikke er tilstrækkeligt begrundet, idet visse af de argumenter, som de havde fremsat, på ingen måde blev behandlet heri.

____________