Language of document :

SA Close’i ja Cegeleci 11. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 9. aprilli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-259/15: Close ja Cegelec versus parlament

(kohtuasi C-447/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellandid: SA Close ja Cegelec (esindajad: advokaadid J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellantide nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

rahuldada sellest tulenevalt apellantide nõuded esimeses kohtuastmes ja tühistada parlamendi 19. märtsi 2015. aasta otsus kuulutada „Luxembourgis asuva Konard Adenaueri hoone laiendamise ja moderniseerimise projekti” 73. osa (elektrijaam) (INLO-D-UPIL-T-14-A04) puudutavas ehitustööde hankemenetluses edukaks Association Momentanée ENERGIE-KAD (ajutine ühendus, mille moodustavad äriühingud MERSCH et SCHMITZ PRODUCTION SARL ja ENERGOLUX SA) esitatud pakkumus ning lükata järelikult tagasi apellantide esitatud pakkumus;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid leiavad, et Üldkohus rikkus ELTL artiklist 296, finantsmääruse artikli 113 lõikest 2 ja finantsmääruse kohaldamise eeskirjade artikli 161 lõigetest 2 ja 3 tulenevat põhjendamiskohustust.

Samuti olevat Üldkohus moonutanud esimese astme kohtus esitatud teise väite ulatust, omistanud ebatäpse ulatuse mõistele „ilmselge hindamisviga“, hea halduse põhimõttele ja sellest tulenevatele kohustustele ning teinud hindamisel vea, mis tingis faktiliste asjaolude ja tõendite moonutamise.

Lõpetuseks väidavad apellandid, et vaidlustatud kohtuotsus ei ole piisavalt põhjendatud, sest selles ei käsitleta üldse teatavaid argumente, mis nad esitasid.

____________