Language of document :

Valitus, jonka SA Close ja Cegelec ovat tehneet 11.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-259/15, Close ja Cegelec v. parlamentti, 9.4.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-447/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: SA Close ja Cegelec (edustajat: J.-L. Teheux ja J.-M. Rikkers, avocats)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

valituksenalainen tuomio on kumottava;

tämän johdosta on hyväksyttävä valittajien ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset ja siis kumottava parlamentin 19.3.2015 tekemä päätös, jolla ”Luxemburgissa sijaitsevan Konrad Adenauer -rakennuksen laajennus- ja uudistushankkeen” erää 73 (energiantuotanto), viite INLO – D – UPIL – T – 14 – AO4, koskevaa julkista rakennusurakkaa koskeva sopimus annettiin ENERGIE-KAD- nimiselle tilapäiselle yhteenliittymälle (joka muodostuu yhtiöistä MERSCH et SCHMITZ PRODUCTION SARL ja ENERGOLUX SA) ja jossa ei vastaavasti valittu valittajien tarjousta;

parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat katsovat, että unionin yleinen tuomioistuin laiminlöi SEUT 296 artiklassa, varainhoitoasetuksen 113 artiklan 2 kohdassa ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 161 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun perusteluvelvollisuuden.

Unionin yleinen tuomioistuin otti myös vääristyneesti huomioon ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn toisen kanneperusteen, antoi ilmeisen arviointivirheen ja hyvän hallinnon periaatteiden käsitteille ja niihin liittyville velvoitteille virheellisen merkityksen ja teki analyysissaan virheen, joka johti tosiseikkojen ja todisteiden huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla.

Valittajat väittävät lopuksi, että valituksenalaista tuomiota ei ole perusteltu riittävästi, koska siinä ei lainkaan käsitellä tiettyjä valittajien esittämiä väitteitä.

____________