Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 11. jūnijā SA Close, Cegelec iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 9. aprīļa spriedumu lietā T-259/15 Close un Cegelec/Parlaments

(Lieta C-447/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: SA Close un Cegelec (pārstāvji: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Parlaments

Prasījumi

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

līdz ar to apmierināt prasītāju prasījumus pirmajā instancē un tātad atcelt Parlamenta 2015. gada 19. martā pieņemto lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības būvdarbu publiskā iepirkuma procedūras “ēkas Konrad Adenauer Luksemburgā paplašināšanas un atjaunošanas darbi” 73. kārtā (enerģijas centrāle), atsauces Nr. INLO-D-UPIL-T-14-A04, konsorcijam ENERGIE-KAD (ko izveidoja sabiedrības MERSCH un SCHMITZ PRODUCTION SARL un ENERGOLUX SA) un attiecīgi neizvēlēties prasītāju piedāvājumu;

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji uzskata, ka Vispārējā tiesa neesot ievērojusi pienākumu norādīt pamatojumu LESD 296. panta, Finanšu regulas 113. panta 2. punkta un Finanšu regulas īstenošanas noteikumu 161. panta 2. un 3. punkta izpratnē.

Vispārējā tiesa esot arī sagrozījusi otrā prasības pirmajā instancē pamata apmēru, piešķīrusi neprecīzu apjomu acīmredzamas kļūdas vērtējumā jēdzienam, labas pārvaldības principam un ar to saistītajiem pienākumiem un pieļāvusi kļūdu analīzē, kā rezultātā tikuši sagrozīti fakti un pierādījumi.

Visbeidzot, prasītāji apgalvo, ka pārsūdzētais spriedums neesot pietiekami pamatots, jo tajā nav apskatīti konkrēti to izvirzītie argumenti.

____________