Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 9 kwietnia 2019 r. w sprawie T-259/15, SA Close i Cegelec / Parlament, wniesione w dniu 11 czerwca 2019 r. przez SA Close, Cegelec

(Sprawa C-447/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: SA Close, Cegelec (przedstawiciele: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers, adwokaci)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Żądania wnoszącego odwołanie

Stwierdzenie nieważności zaskarżonego wyroku;

W konsekwencji, uznanie żądań skarżących w pierwszej instancji, a tym samym stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 19 marca 2015 r. o udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące „Projektu rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu” nr referencyjny INLO-D-UPIL-T-14-A04 na rzecz konsorcjum ENERGIE-KAD (składającego się ze spółek: MERSCH, SCHMITZ PRODUCTION SARL i ENERGOLUX SA), a co się z tym wiąże o braku wybrania oferty skarżących;

Obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zdaniem skarżących Sąd naruszył obowiązek uzasadnienia w rozumieniu art. 296 TFUE, art. 113 ust. 2 rozporządzenia finansowego oraz art. 161 ust. 2 i 3 zasad stosowania rozporządzenia finansowego.

Sąd wynaturzył również zakres drugiego zarzutu podniesionego w pierwszej instancji, przyznał nieprawidłowy zakres pojęciu oczywistego błędu w ustaleniach, zasadzie dobrej administracji i obowiązkom, które są z nią związane, a także popełnił błąd w ocenie, która doprowadziła do wynaturzenia okoliczności faktycznych i dowodów.

Wreszcie, strony skarżące podnoszą, że zaskarżony wyrok nie jest wystarczająco uzasadniony, ponieważ w żaden sposób nie ustosunkowuje się on do podniesionych przez nie argumentów.

____________