Language of document :

Odvolanie podané 11. júna 2019: SA Close, Cegelec proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 9. apríla 2019 vo veci T-259/15, Close a Cegelec/Parlament

(vec C-447/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľky: SA Close, Cegelec (v zastúpení: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnutý rozsudok,

v dôsledku toho vyhovieť žalobným návrhom žalobkýň v prvostupňovom konaní a z toho dôvodu zrušiť rozhodnutie prijaté Parlamentom 19. marca 2015 o zadaní zákazky na stavebné práve týkajúce sa „projektu rozšírenia a renovácie budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu“, položka 73 (energetická centrála), referencia INLO-D-UPIL-T-14-A04, združeniu vo verejnom obstarávaní ENERGIE-KAD (ktoré sa skladá zo spoločností MERSCH ET SCHMITZ PRODUCTION SARL a ENERGOLUX SA) a tomu zodpovedajúce rozhodnutie o nezadaní zákazky odvolateľkám,

uložiť Parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa odvolateliek Všeobecný súd porušil svoju povinnosť odôvodnenia v zmysle článku 296 ZFEÚ, článku 113 ods. 2 rozpočtových pravidiel a článku 161 ods. 2 a 3 vykonávacích pravidiel k rozpočtovému nariadeniu.

Všeobecný súd tiež údajne skreslil rozsah druhého žalobného dôvodu uvedeného v prvostupňovom konaní, prisúdil nepresný obsah pojmu zjavne nesprávne posúdenie, zásade riadnej správy vecí verejných a povinnostiam, ktoré tomu zodpovedajú, a pochybil pri svojej analýze, čo viedlo k skresleniu skutkových okolností a dôkazov.

Napokon odvolateľky tvrdia, že napadnutý rozsudok nie je dostatočne odôvodnený, keďže sa vôbec nezaoberá niektorými z tvrdení, ktoré uviedli.

____________