Language of document :

Överklagande ingett den 11 juni 2019 av SA Close, Cegelec av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 9 april 2019 i mål T-259/15, Close och Cegelec mot parlamentet

(Mål C-447/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: SA Close, Cegelec (ombud: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers, avocats)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

och följaktligen bifalla de yrkanden som klagandena framställt i första instans och således ogiltigförklara parlamentets beslut av den 19 mars 2015 att tilldela det offentliga upphandlingskontraktet på byggentreprenaden avseende ”projektet för att bygga ut och modernisera Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg” för del 73 (kraftenhet), med referensen INLO-D-UPIL-T-14-A04, till konsortiet ENERGIE-KAD (bestående av bolagen MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION SARL och ENERGOLUX SA) och därmed inte anta klagandenas anbud, och

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt klagandena har tribunalen åsidosatt motiveringsskyldigheten, i den mening som avses i artikel 296 FEUF, artikel 113.2 i budgetförordningen och artikel 161.2 och 161.3 i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen.

Tribunalen har även missuppfattat räckvidden av den andra grunden som åberopades i första instans, gjort en felaktig tolkning av begreppet uppenbart oriktig bedömning, principen om god förvaltningssed och de skyldigheter som följer av denna princip samt gjort en felaktig bedömning vilket lett till en missuppfattning av de faktiska omständigheterna och bevisningen.

Klagandena hävdar slutligen att den överklagade domen inte är tillräckligt motiverad, eftersom den inte alls tar upp vissa av de argument som de hade åberopat.

____________