Language of document :

Жалба, подадена на 14 юни 2019 г. от Amador Rodriguez Prieto срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 4 април 2019 г. по дело T-61/18, Rodriguez Prieto/Комисия

(Дело C-457/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Amador Rodriguez Prieto (представители: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Съдът да постанови:

отменя решението на Общия съд от 4 април 2019 г. по дело T-61/18 в частта му, с която се отхвърля искането на жалбоподателя за обезщетение за неимуществени вреди;

осъжда Комисията да обезщети жалбоподателя за претърпените от него неимуществени вреди, като му изплати обезщетение във фиксиран размер на 100 000 EUR;

осъжда Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква, че обжалваното решение е опорочено от грешка при прилагане на правото, що се отнася до виновното поведение на Комисията спрямо него в хода на наказателното производство, в частност с оглед на неговото положение на лице, подало сигнал за нередност, което е в основата на „случая Евростат“.

____________