Language of document :

Appel iværksat den 14. juni 2019 af Amador Rodriguez Prieto til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 4. april 2019 i sag T-61/18, Rodriguez Prieto mod Kommissionen

(Sag C-457/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Amador Rodriguez Prieto (ved advokaterne S. Orlandi og T. Martin)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Retten den 4. april 2019 i sag T-61/18 ophæves, for så vidt som Europa-Kommissionen blev frifundet for appellantens påstand om erstatning af det ikke-økonomiske tab.

Kommissionen tilpligtes at erstatte det af appellanten lidte ikke-økonomiske tab ved at betale denne en fast godtgørelsen på 100 000 EUR.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har gjort gældende, at den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl for så vidt angår den culpøse karakter af Kommissionens adfærd over for appellanten under straffesagen, bl.a. henset til hans status som whistleblower i forbindelse med »Eurostat-sagen«.

____________