Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 4 kwietnia 2019 r. w sprawie T-61/18, Rodriguez Prieto / Komisja, wniesione w dniu 14 czerwca 2019 r. przez Amadora Rodrigueza Prieta

(Sprawa C-457/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Amador Rodriguez Prieto (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi o:

Uchylenie wyroku Sądu z dnia 4 kwietnia 2019 r. wydanego w sprawie T-61/18 w zakresie, w jakim oddalono w nim żądanie zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną wnoszącemu odwołanie;

Nakazanie Komisji naprawienia krzywdy wyrządzonej wnoszącemu odwołanie poprzez zapłatę zadośćuczynienia określonego ryczałtowo na kwotę 100 000 EUR;

Obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie podnosi, że w zaskarżonym wyroku naruszono prawo w odniesieniu do zawinionego charakteru działań Komisji wobec wnoszącego odwołanie w toku postępowania karnego, w szczególności w świetle jego statusu osoby sygnalizującej nadużycia „w sprawie Eurostat”.

____________