Language of document :

Odvolanie podané 14. júna 2019: Amador Rodriguez Prieto proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 4. apríla 2019 vo veci T-61/18, Rodriguez Prieto/Komisia

(vec C-457/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Amador Rodriguez Prieto (v zastúpení: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu zo 4. apríla 2019 vo veci T-61/18 v rozsahu, v akom zamieta návrh na náhradu nemajetkovej ujmy odvolateľa,

uložil Komisii povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu, ktorú odvolateľ utrpel, a to tak, že mu zaplatí paušálne stanovenú náhradu vo výške 100 000 eur.

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ tvrdí, že napadnutý rozsudok je postihnutý nesprávnym právnym posúdením, pokiaľ ide o zneužitie konania zo strany Komisia voči nemu v priebehu trestného konania, najmä pokiaľ ide o jeho postavenie oznamovateľa vo veci, ktorá viedla k „prípadu Eurostat“.

____________