Language of document :

Överklagande ingett den 14 juni 2019 av Amador Rodriguez Prieto av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 4 april 2019 i mål T-61/18, Rodriguez Prieto mot kommissionen

(Mål C-457/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Amador Rodriguez Prieto (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 4 april 2019 i mål T-61/18 i den del den innebär avslag på klagandens yrkande om ideell skada,

förplikta kommissionen att ersätta den ideella skada klaganden lidit genom att till honom betala ett schablonmässigt fastställt skadestånd på 100 000 euro, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande att den överklagade domen innehåller en felaktig rättstillämpning med avseende på frågan huruvida kommissionen handlade felaktigt mot honom i samband med brottmålsförfarandet, bland annat med hänsyn till hans roll som visselblåsare i ”Eurostat-affären”.

____________