Language of document : ECLI:EU:T:2019:495


 


 Решение на Общия съд (четвърти състав) от 11 юли 2019 г. —
Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(Дело T349/18)

„Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „TurboPerformance“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001“

1.      Съдебно производство — Искова молба или жалба — Изисквания за форма — Кратко изложение на посочените основания — Правни основания, които не са изложени в исковата молба или жалбата — Препращане към информация, посочена в приложенията — Недопустимост

(член 21 и член 53, първа алинея от Статута на Съда; член 76, буква г), член 171 и член 177, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 11)

2.      Mарка на Европейския съюз — Производство по обжалване — Обжалване пред съда на Съюза — Компетентност на Общия съд — Преразглеждане на фактите в светлината на доказателствата, представени за първи път пред него — Изключване

(член 72 от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 13)

3.      Mарка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Абсолютни основания за отказ — Марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които могат да служат за обозначаване на характерните особености на стока или услуга — Понятие — Марка, която се състои от дума или неологизъм, получени от съчетание на елементи

(член 7, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 22—29)

4.      Mарка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Абсолютни основания за отказ — Марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които могат да служат за обозначаване на характерните особености на стока или услуга — Преценка на описателния характер на знак — Критерии

(член 7, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 30)

5.      Mарка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Абсолютни основания за отказ — Марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които могат да служат за обозначаване на характерните особености на стока или услуга — Фигуративна марка „TurboPerformance“

(член 7, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 40—45, 47, 58, 59 и 62)

6.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Абсолютни основания за отказ — Проверка на основанията за отказ по отношение на всяка една от стоките или услугите, посочени в заявката за регистрация — Задължение за мотивиране на отказа на регистрация — Обхват

(член 7, параграф 1 и член 94, първо изречение от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 50—57)

7.      Mарка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Отказ да се регистрира марката поради наличие на едно от абсолютните основания за отказ, изброени в член 7, параграф 1 от Регламент № 2017/1001 — Достатъчност

(член 7, параграф 1 от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 66)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 5 април 2018 г. (преписка R 2206/2017‑4) относно заявка за регистрация на фигуративния знак „TurboPerformance“ като марка на Европейския съюз

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г‑н Andreas Hauzenberger да заплати съдебните разноски.