Language of document : ECLI:EU:T:2019:495


 


 Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 11. července 2019 – Hauzenberger v. EUIPO (TurboPerformance)

(věc T-349/18)

„Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie TurboPerformance – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001“

1.      Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální náležitosti – Stručný popis dovolávaných žalobních důvodů – Právní důvody neuvedené v žalobě – Odkaz na okolnosti uvedené v příloze – Nepřípustnost

[Statut Soudního dvora, článek 21 a čl. 53 první pododstavec; jednací řád Tribunálu, čl. 76 písm. d), článek 171 a čl. 177 odst. 1]

(viz bod 11)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Odvolací řízení – Žaloba k unijnímu soudu – Pravomoc Tribunálu – Nový přezkum skutkových okolností ve světle důkazů předložených poprvé až před ním – Vyloučení

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, článek 72)

(viz bod 13)

3.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit k označení vlastností výrobku nebo služby – Pojem – Ochranná známka tvořená slovem nebo novotvarem vzniklým z kombinace prvků

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 7 odst. 1 písm. c)]

(viz body 22-29)

4.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit k označení vlastností výrobku nebo služby – Posouzení popisného charakteru označení – Kritéria

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 7 odst. 1 písm. c)]

(viz bod 30)

5.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit k označení vlastností výrobku nebo služby – Obrazová ochranná známka TurboPerformance

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 7 odst. 1 písm. c)]

(viz body 40-45, 47, 58, 59, 62)

6.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Přezkum důvodů pro zamítnutí zápisu ve vztahu ke každému z výrobků nebo služeb, kterých se týká přihláška k zápisu – Povinnost uvést odůvodnění pro zamítnutí zápisu – Rozsah

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 7 odst. 1 a čl. 94 první věta)

(viz body 50-57)

7.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Zamítnutí zápisu na základě jednoho z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v článku 7 odst. 1 nařízení 2017/1001 – Dostatečnost

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 7 odst. 1)

(viz bod 66)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. dubna 2018 (věc R 2206/2017-4) týkajícímu se přihlášky k zápisu obrazového označení TurboPerformance jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

A. Hauzenbergerovi se ukládá náhrada nákladů řízení.