Language of document : ECLI:EU:T:2019:495


 
Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 11. juli 2019 –
Hauzenberger mod EUIPO (TurboPerformance)

Sag T-349/18

»EU-varemærker – ansøgning om EU-figurmærket TurboPerformance – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001«

1.      Retslig procedure – stævning – formkrav – kort fremstilling af søgsmålsgrundene – ingen fremstilling af retlige søgsmålsgrunde i stævningen – henvisning til oplysninger i et bilag – afvisning

[Statutten for Domstolen, art. 21 og art. 53, stk. 1; Rettens procesreglement, art. 76, litra d), art. 171 og art. 177, stk. 1]

(jf. præmis 11)

2.      EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens kompetence – ny undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der først fremlægges for Retten – udelukket

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 72)

(jf. præmis 13)

3.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan betegne en vares eller en tjenesteydelses egenskaber – begreb – varemærke, der udgøres af et ord eller en neologisme, som består af en sammensætning af bestanddele

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 7, stk. 1, litra c)]

(jf. præmis 22-29)

4.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan betegne en vares eller en tjenesteydelses egenskaber – vurdering af, om et tegn er beskrivende – kriterier

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 7, stk. 1, litra c)]

(jf. præmis 30)

5.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan betegne en vares eller en tjenesteydelses egenskaber – figurmærket TurboPerformance

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 7, stk. 1, litra c)]

(jf. præmis 40-45, 47, 58, 59 og 62)

6.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – absolutte registreringshindringer – undersøgelse af registreringshindringerne i forhold til hver enkelt vare eller tjenesteydelse, som er omfattet af registreringsansøgningen – pligt til at begrunde afslaget på registreringsansøgningen – rækkevidde

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 7, stk. 1, og art. 94, første punktum)

(jf. præmis 50-57)

7.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – afslag på registrering støttet på en af de absolutte registreringshindringer angivet i artikel 7, stk. 1, i forordning 2017/1001 – tilstrækkelig karakter

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001, art. 7, stk. 1)

(jf. præmis 66)

Angående

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 5. april 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2206/2017-4) vedrørende en ansøgning om registrering af figurtegnet TurboPerformance som EU-varemærke.

Konklusion

1)

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)

Andreas Hauzenberger betaler sagsomkostningerne.