Language of document : ECLI:EU:T:2019:495


 


 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.7.2019 – Hauzenberger vastaan EUIPO (TurboPerformance)

(asia T-349/18)

(EU-tavaramerkki – Hakemus kuviomerkin TurboPerformance rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

1.      Tuomioistuinmenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Yhteenveto kanneperusteista – Oikeudelliset perusteet, joita ei ole esitetty kannekirjelmässä – Viittaaminen liitteessä oleviin seikkoihin – Tutkimatta jättäminen

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artikla ja 53 artiklan ensimmäinen kohta; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan d alakohta, 171 artikla ja 177 artiklan 1 kohta)

(ks. 11 kohta)

2.      EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan ei kuulu tosiseikkojen tutkiminen uudelleen sellaisten todisteiden valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 72 artikla)

(ks. 13 kohta)

3.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia – Käsite – Tavaramerkki, joka muodostuu sanasta tai uudissanasta, joka syntyy eri osien yhdistämisestä

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

(ks. 22–29 kohta)

4.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia – Tavaramerkin kuvailevuuden arvioiminen – Arviointiperusteet

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

(ks. 30 kohta)

5.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia – Kuviomerkki TurboPerformance

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

(ks. 40–45, 47, 58, 59 ja 62 kohta)

6.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Hylkäysperusteiden tutkiminen kaikkien rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen osalta – Velvollisuus perustella rekisteröinnin epääminen – Ulottuvuus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohta ja 94 artiklan ensimmäinen virke)

(ks. 50–57 kohta)

7.      EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Rekisteröinnin hylkääminen jonkin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa mainitun ehdottoman hylkäysperusteen nojalla – Riittävyys

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohta)

(ks. 66 kohta)

Aihe

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 5.4.2018 tekemästä päätöksestä (asia R 2206/2017-4), joka koskee hakemusta kuviomerkin TurboPerformance rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Andreas Hauzenberger velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.