Language of document : ECLI:EU:T:2019:495


 


 Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 11 juli 2019 –
Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(Zaak T349/18)

„Uniemerk – Aanvraag voor Uniebeeldmerk TurboPerformance – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001”

1.      Gerechtelijke procedure – Inleidend verzoekschrift – Vormvereisten – Summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen – Middelen rechtens niet uiteengezet in het verzoekschrift – Verwijzing naar gegevens in een bijlage – Niet-ontvankelijkheid

[Statuut van het Hof van Justitie, art. 21 en 53, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 76, d), 171, en 177, lid 1]

(zie punt 11)

2.      Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht – Heronderzoek van de feiten tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd – Daarvan uitgesloten

(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 72)

(zie punt 13)

3.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst – Begrip – Merk bestaande in een woord of een neologisme dat ontstaat uit een combinatie van elementen

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, c)]

(zie punten 2229)

4.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst – Beoordeling van het beschrijvend karakter van een teken – Criteria

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, c)]

(zie punt 30)

5.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst – Beeldmerk TurboPerformance

[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, c)]

(zie punten 4045, 47, 58, 59, 62)

6.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Onderzoek van de weigeringsgronden voor elk van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten – Motiveringsplicht inzake de weigering van inschrijving – Omvang

(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, en 94, eerste zin)

(zie punten 5057)

7.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Weigering van inschrijving wegens het bestaan van een van de in artikel 7, lid 1, van verordening 2017/1001 opgesomde absolute weigeringsgronden – Toereikend

(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1)

(zie punt 66)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 5 april 2018 (zaak R 2206/2017‑4) inzake een aanvraag tot inschrijving van het beeldteken TurboPerformance als Uniemerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Andreas Hauzenberger wordt verwezen in de kosten.