Language of document : ECLI:EU:C:2019:715

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

29 päivänä elokuuta 2019 (*)

Asian poistaminen rekisteristä

Asiassa C‑327/19,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 15.4.2019 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 19.4.2019, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa, jonka on pannut vireille

Nobina Finland Oy,

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PRESIDENTTI,

kuultuaan julkisasiamies P. Pikamäeä,

on antanut seuraavan

määräyksen

1        Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on ilmoittanut unionin tuomioistuimelle 20.8.2019 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimen kirjaamoon 23.8.2019, että se peruuttaa ennakkoratkaisupyyntönsä.

2        Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 100 artiklan nojalla on täten määrättävä, että esillä oleva asia poistetaan unionin tuomioistuimen rekisteristä.

3        Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuimen presidentti on määrännyt seuraavaa:

Asia C327/19 poistetaan unionin tuomioistuimen rekisteristä.

Annettiin Luxemburgissa 29 päivänä elokuuta 2019.

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts

kirjaaja

 

      presidentti* Oikeudenkäyntikieli: suomi.