Language of document :

2019 m. vasario 11 d. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid y Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT / Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

(Byla C-103/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid ir Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT

Atsakovė: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos 1999/70/EB1 priede pateiktą bendrąjį susitarimą, konkrečiai jo 5 punktą, bendrosios dalies 6 ir 8 punktus ir 2016 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendime (ECLI:EU:C:2016:679) nustatytus kriterijus atitinka apskųstas teisės aktas – 2017 m. gegužės 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijos nutarimas Nr. 406/2017, kuriuo, visuomenės sveikatos sektoriuje atnaujinus paeiliui sudarytas terminuotas darbo sutartis, grindžiamas nacionalinės teisės nuostatomis, leidžiančiomis atnaujinti šias sutartis siekiant patenkinti laikino, pagalbinio arba išimtinio pobūdžio paslaugų poreikį ir užtikrinti jų teikimą, nors iš tikrųjų dirbant pagal jas buvo tenkinami nuolatiniai ir ilgalaikiai poreikiai, yra įgyvendinta priemonė, susijusi su 9 126 darbo vietų pobūdžio pakeitimu, t. y. pagalbiniai darbuotojai pagal terminuotas sutartis tapo statutiniais darbuotojais pagal terminuotas sutartis, o šio proceso tikslas – tas darbo vietas įtraukti į viešąjį darbo pasiūlymą ir taip nutraukti darbo santykius su darbuotojais pagal terminuotas sutartis?

Ar tinkamas šio teismo pateiktas aiškinimas, kad Estatuto Marco (Bendrasis statutas) 9 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo būdas, nurodytas ir įgyvendintas 2017 m. gegužės 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijos nutarime Nr. 406/2017, neatitinka bendrojo susitarimo 5 punkto, bendrosios dalies 6 ir 8 punktų ir 2016 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendime (ECLI:EU:C:2016:679) nustatytų kriterijų, nes gali būti niekada nenubausta už piktnaudžiavimą sudarant terminuotas darbo sutartis, kai siekiama patenkinti nuolatinius poreikius ir ištaisyti pripažintus struktūrinius trūkumus, ir taip neįgyvendinami direktyvos tikslai ir įtvirtinama situacija, nepalanki pagal terminuotą sutartį dirbantiems statutiniams darbuotojams?

Ar tinkamas šio teismo pateiktas aiškinimas, kad remiantis šioje nutartyje nurodytais bendrojo susitarimo 5 punktu, bendrosios dalies 6 ir 8 punktais ir 2016 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendime (ECLI:EU:C:2016:679) nustatytais kriterijais darytina išvada, jog 2017 m. gegužės 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijos nutarimas Nr. 406/2017 neatitinka Direktyvos 1999/70 2 straipsnio pirmos pastraipos, nes Ispanijos valstybė neužtikrina, kad būtų pasiekti direktyvoje nustatyti rezultatai, – taikant šį nutarimą tuo atveju, jeigu piktnaudžiaujama įdarbinant darbuotojus pagal terminuotas sutartis, neužtikrinama veiksminga ir lygiavertė darbuotojų apsauga, siekiant tinkamai nubausti už šį piktnaudžiavimą ir panaikinti Sąjungos teisės pažeidimo pasekmes, taip pat nenubaudžiama už piktnaudžiavimą, todėl sudaromos sąlygos sveikatos priežiūros sektoriuje neįgyvendinti EB direktyvos?

Ar, remdamasis tuo, kad nacionalinės teisės aktuose absoliučiai draudžiama viešajame sektoriuje paeiliui sudarytas terminuotas darbo sutartis pakeisti neterminuotomis sutartimis arba nuo piktnaudžiavimo nukentėjusį darbuotoją priimti į nuolatines pareigas, taip pat tuo, kad šiuose nacionalinės teisės aktuose nėra kitų veiksmingų priemonių siekiant išvengti piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ir, jei reikia, už jį nubausti, šis teismas gali vadovautis aiškinimu, kad 2017 m. gegužės 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijos nutarimas Nr. 406/2017 (juo pavėluotai įgyvendinta bendrojo statuto 9 straipsnio 3 dalis) ir vėliau surengtas laisva konkurencija grindžiamas atrankos konkursas, negali būti laikomi veiksmingomis priemonėmis siekiant išvengti piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ir, jei reikia, už jį nubausti, nes, kaip mano ir pakartoja šis teismas, taip vengiama taikyti ir įgyvendinti pačia EB direktyva reikalaujamus tikslus?

2017 m. gegužės 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijos nutarimas Nr. 406/2017 taikomas tik pagalbiniams darbuotojams, o dėl kitų pagal terminuotas sutartis dirbančių darbuotojų, įdarbinamų pernelyg ilgam laikotarpiui pagal nacionalinės teisės aktus, institucija nenagrinėja tokį pernelyg ilgą įdarbinimą pagrindžiančių priežasčių siekdama prireikus įvertinti, ar reikia sukurti nuolatinę darbo vietą įstaigoje, kad iš tikrųjų nestabili darbuotojų padėtis taptų stabili; už tokį piktnaudžiavimą nebaudžiama ir šiems darbuotojams netaikomos jokios apsaugos priemonės – nei veiksmingos, nei lygiavertės, siekiant tinkamai nubausti už piktnaudžiavimą ir panaikinti Sąjungos teisės pažeidimo pasekmes. Ar atsižvelgiant į tai reikia daryti išvadą, kad susidarius tokiai situacijai nevykdomi 2016 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendime (ECLI:EU:C:2016:679) nustatyti reikalavimai ir taip pažeidžiamas Sąjungos teisės aktas?

____________

1 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).