Language of document :

Решение на Съда (осми състав) от 29 юли 2019 г. — Европейска агенция по лекарствата/Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, Европейска комисия

(Дело C-359/18 P)1

(Обжалване – Регламент (ЕО) № 141/2000 – Лекарствени продукти сираци – Член 5 – Заявление за обозначаване на лекарствен продукт като „лекарствен продукт сирак“ – Валидиране – Наличие на по-ранно разрешение за пускане на пазара (РПП) за същия лекарствен продукт)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска агенция по лекарствата (представители: първоначално S. Marino, S. Drosos, T. Jabłoński и A. Spina, впоследствие S. Marino, S. Drosos и T. Jabłoński)

Друга страна в производството: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd (представители: G. Castle, solicitor, D. Anderson, QC, M. Birdling, barrister, S. Cowlishaw, solicitor), Европейска комисия (представители: K. Petersen и A. Sipos)

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Европейската агенция по лекарствата (ЕАЛ) да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, тези на Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1     ОВ C 294, 20.8.2018 г.