Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 29. juuli 2019. aasta otsus (Tribunale di Bari eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasjas järgmiste isikute suhtes: Massimo Gambino ja Shpetim Hyka

(kohtuasi C-38/18)1

(Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – Direktiiv 2012/29/EL – Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded – Artiklid 16 ja 18 – Kannatanu ülekuulamine esimese astme kriminaalkohtus – Kohtukoosseisu muutmine – Menetlusosalise taotlusel kannatanu uuesti ülekuulamine – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artiklid 47 ja 48 – Õigus õiglasele kohtumenetlusele ja kaitseõigused – Vahetuse põhimõte – Ulatus – Kannatanu õigus kaitsele kriminaalmenetluses)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Bari

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

menetluses osalesid: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Ernesto Lappostato, Banca Carige SpA – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK, artikleid 16 ja 18 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette, et kui kuriteos kannatanu kuulati esimest korda üle esimese astme kriminaalkohtu kohtukoosseisu poolt, mida hiljem muudeti, siis peab uuesti moodustatud kohtukoosseis kõnealuse kannatanu põhimõtteliselt uuesti üle kuulama, kui üks menetlusosalistest ei ole nõus sellega, et nimetatud kohtukoosseis tugineb kõnealuse kannatanu esimese ülekuulamise protokollile.

____________

1 ELT C 142, 23.4.2018.