Language of document :

2019 m. liepos 29 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Tribunale di Bari (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Massimo Gambino, Shpetim Hyka

(Byla C-38/18)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Direktyva 2012/29/ES – Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai – 16 ir 18 straipsniai – Pirmosios instancijos bylą nagrinėjančio baudžiamojo teismo vykdoma nukentėjusiojo apklausa – Bylą nagrinėjančio teismo sudėties pasikeitimas – Pakartotinė nukentėjusiojo apklausa vienos iš proceso šalių prašymu – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 47 ir 48 straipsniai – Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į gynybą – Betarpiškumo principas – Apimtis – Nukentėjusiojo teisė į apsaugą vykstant baudžiamajam procesui)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Bari

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

dalyvaujant: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Ernesto Lappostato, Banca Carige SpA – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Rezoliucinė dalis

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR, 16 ir 18 straipsniai turi būti aiškinami kaip nedraudžiantys nacionalinės teisės aktų, pagal kuriuos, jeigu nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos asmuo buvo apklaustas pirmosios instancijos bylą nagrinėjančio baudžiamojo teismo, o vėliau teismo sudėtis pasikeitė, šis asmuo iš esmės turi būti iš naujo apklaustas naujos sudėties teismo, kai viena iš proceso šalių nesutinka, kad tos sudėties teismas remtųsi minėto asmens pirmosios apklausos protokolu.

____________

1 OL C 142, 2018 4 23.