Language of document :

Жалба, подадена на 2 август 2019 г. от Deutsche Lufthansa AG срещу определението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 17 май 2019 г. по дело T-764/15, Deutsche Lufthansa AG/Европейска комисия

(Дело C-594/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Deutsche Lufthansa AG (представител: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Други страна в производството: Европейска комисия, провинция Райнланд-Пфалц

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда

да отмени определението на Общия съд от 17 май 2019 г. по дело T-764/15,

да уважи направеното на първа инстанция искане и да отмени Решение SA.32833 на Комисията от 1 октомври 2014 г.1 , което е в основата на делото,

при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С жалбата си жалбоподателят по същество излага следните основания:

в съответствие с Решение Montessori2 , жалбоподателят вече имал активна процесуална легитимация. Това било така, защото отпускането на заем от ликвидационен пул в размер на 45 милиона евро в полза на Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH представлявало схема за помощ. Освен това средствата по този заем очевидно отишли при Ryanair.

ако приложима била т.нар. съдебна практика, създадена с решение Mory3 , тогава при условията на евентуалност трябвало да се приложи първата алтернатива по тази практика. Комисията пренебрегнала важни фактически елементи и допълнителни облекчения. Поради нарушаването на процесуалните права на жалбоподателя нямало как да се счита, че Комисията е провела производство по разследване по надлежния ред. И в този случай жалбоподателят бил лично засегнат и следователно имал активна процесуална легитимация.

при условията на евентуалност, жалбата трябвало да се приеме за допустима и ако приложима била втората алтернатива по т.нар. съдебна практика, създадена с решение Mory, съгласно която жалбоподателят бил длъжен да докаже, че пазарното му положение е съществено засегнато от помощта. Всъщност в този случай било налице обръщане на тежестта за доказване, или най-малкото олекотяване на тази тежест за жалбоподателя, защото Комисията произволно скрила известните на нея релевантни за решението факти. Само при условията на евентуалност жалбоподателят твърди, че фактически е доказал и наличието на такова съществено засягане. Правната преценка на Общия съд, която била в друг смисъл, излизала извън пределите на практиката на Съда и изхождала от неправилно разбиране за релевантния пазар. Във връзка с това Общият съд изопачил и съкратил изложената от жалбоподателя фактическо обстановка, изменил съдържанието на обжалваното решение и нарушил правилата за тежестта за доказване.

____________

1     Решение (ЕС) 2016/788 на Комисията от 1 октомври 2014 година относно държавна помощ SA.32833 (11/C) (ex 11/NN), приведена в действие от Германия, относно условията за финансирането на летище Франкфурт Хан, въведени в периода 2009—2011 г. (ОВ L 134, 2016 г., стр. 1).

2     Решение на Съда от 6 ноември 2018 г., Scuola Elementare Maria Montessori Srl и др. (C-622/16 P — C-624/16 P, EU:C:2018:873).

3     Решение на Съда от 17 септември 2015 г., Mory SA и др./Европейска комисия (C-33/14 P, EU:C:2015:609).