Language of document :

Appel iværksat den 2. august 2019 af Deutsche Lufthansa AG til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 17. maj 2019 i sag T-764/15, Deutsche Lufthansa AG mod Europa-Kommissionen

(Sag C-594/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Deutsche Lufthansa AG (ved Rechtsanwalt A. Martin-Ehlers)

De øvrige parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Land Rheinland-Pfalz

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Kendelse afsagt af Retten den 17. maj 2019 i sag T-764/15 ophæves.

Påstanden i første instans tages til følge, og den tilgrundliggende Kommissionsafgørelse SA.32833 af 1. oktober 2014 1 annulleres.

Subsidiært hjemvises sagen til Retten til afgørelse.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har til støtte for appellen i det væsentlige fremsat følgende appelanbringender:

-    Appellanten havde allerede søgsmålskompetence i henhold til Montessori-dommen 2 Dette skyldes, at indrømmelse af et lån fra en likviditetspulje på 45 mio. EUR til fordel for Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH udgør en støtteordning. Endvidere gik midlerne fra lånet påviseligt til Ryanair.

-    Hvis den såkaldte Mory-praksis 3 anvendes, skal den første alternative løsning anvendes. Kommissionen undlod at tage hensyn til væsentlige faktiske forhold og yderligere fordele. Som følge af tilsidesættelsen af appellantens processuelle rettigheder, kan Kommissionen ikke anses for at have foretaget en behørig undersøgelse. Også i det foreliggende tilfælde var appellanten individuelt berørt og havde følgelig søgsmålskompetence.

-    Subsidiært skal søgsmålet antages til realitetsbehandling, såfremt den anden alternative løsning i den såkaldte Mory-praksis, hvorefter appellanten skal føre bevis for, at selskabets markedsposition blev væsentligt påvirket af støtten, anvendes. I det foreliggende tilfælde gælder der nemlig en omvendt bevisbyrde eller i det mindste en lempet bevisbyrde for appellanten, idet Kommissionen tilfældigvis skjulte relevante faktiske omstændigheder, som var den bekendt. Appellanten har kun subsidiært gjort gældende, at selskabet rent faktisk har ført bevis for, at det blev væsentligt påvirket. Rettens retlige bedømmelse, som førte til en anden konklusion, går ud over Domstolens praksis og er støttet på en retligt fejlagtig forståelse af det relevante marked. I denne forbindelse har Retten fordrejet og indskrænket appellantens fremstilling af de faktiske omstændigheder, ændret den omtvistede afgørelses indhold og tilsidesat reglerne om bevisbyrde.

____________

1     Kommissionens afgørelse (EU) 2016/788 af 1.10.2014 om statsstøtte SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) ydet af Tyskland i forbindelse med finansieringen af Frankfurt Hahn lufthavn i 2009-2011 (EUT 2016, L 134, s. 1).

2     Domstolens dom af 6.11.2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl m.fl. (C-622/16 P – C-624/16 P, EU:C:2018:873).

3     Domstolens dom af 17.9.2015, Mory SA m.fl. mod Europa-Kommissionen (C-33/14 P, EU:C:2015:609).