Language of document :

Deutsche Lufthansa AG 2. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 17. mai 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-764/15: Deutsche Lufthansa AG versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-594/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Deutsche Lufthansa AG (esindaja: advokaat A. Martin-Ehlers)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Land Rheinland-Pfalz

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 17. mai 2019. aasta määrus kohtuasjas T-764/15;

rahuldada esimeses astmes esitatud nõue ja tühistada asja aluseks olev komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus SA.328331 ;

teise võimalusena suunata asi tagasi Üldkohtusse otsustamiseks, ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuses sisuliselt järgmised väited:

Hagejal oli juba kohtuotsuse Montessori2 alusel õigus hagi esitada. Seda seetõttu, et likviidsusfondist 45 miljoni euro suuruse laenu andmine äriühingule Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH kujutab endast riigiabi. Lisaks on tõendatud, et laenust pärinevad vahendid läksid äriühingule Ryanair.

Kui kohaldada tuleb kohtuotsust Mory3 , siis oleks teise võimalusena pidanud kohaldama esimest alternatiivi. Komisjon ei võtnud arvesse olulisi faktilisi asjaolusid ning täiendavaid soodustusi. Kuna hageja menetlusõigusi on rikutud, siis ei saa lähtuda sellest, et komisjoni viis läbi nõuetekohase kontrolli. Ka sellisel juhul oli hageja isiklikult puudutatud ja selles tulenevalt oli tal õigus hagi esitada.

Teise võimalusena tuleb hagi tunnistada vastuvõetavaks ka siis, kui kohaldada tuleks kohtuotsuse Mory teist alternatiivi, mille kohaselt peab hageja tõendama, et riigiabi kahjustas märkimisväärselt tema turupositsiooni. Sellisel juhul kehtib nimelt vastupidine tõendamiskoormis või vähemalt kergendatud tõendamiskoormis hageja kasuks, kuna komisjon on jätnud talle teadaolevad, otsuse tegemise seisukohast olulised faktilised asjaolud meelevaldselt tähelepanuta. Üksnes alternatiivina olgu märgitud, et hageja on sellist märkimisväärset kahjustamist ka tõepoolest tõendanud. Üldkohtu teistsugune õiguslik hinnang läheb Euroopa Kohtu praktikast kaugemale ja põhineb õigusnormi rikkumisest tuleneval vääral arusaamal asjassepuutuvast turust. Üldkohus moonutab ja lühendab siinkohal hageja esitatud asjaolusid, muudab vaidlustatud otsuse sisu ja rikub tõendamiskoormise nõudeid.

____________

1     Euroopa Komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus (EL) 2016/788 riigiabi SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) kohta, mida Saksamaa andis seoses 2009.–2011. aastal kehtestatud Frankfurt Hahni lennujaama rahastamise korraga (ELT 2016, L 134, lk 1).

2     Euroopa Kohtu 6. novembri 2018. aasta otsus Scuola Elementare Maria Montessori Srl jt (C-622/16 P–C-624/16 P, EU:C:2018:873).

3     Euroopa Kohtu 17. septembri 2015. aasta otsus Mory SA jt vs. Euroopa Komisjon (C-33/14 P, EU:C:2015:609).