Language of document :

Valitus, jonka Deutsche Lufthansa AG on tehnyt 2.8.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-764/15, Deutsche Lufthansa v. komissio, 17.5.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-594/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Deutsche Lufthansa AG (edustaja: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Land Rheinland-Pfalz

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 17.5.2019 asiassa T-764/15 antaman määräyksen;

hyväksyy ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn vaatimuksen ja kumoaa sen perustana olleen 1.10.2014 annetun komission päätöksen SA.328331 ;

toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ratkaisun antamista varten;

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksessaan pääasiallisesti seuraavat valitusperusteet:

Kantajalla oli asiavaltuus jo Montessori-tuomion2 jälkeen. Näin on sen vuoksi, että 45 miljoonan euron suuruisen lainan myöntäminen Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH:lle yhteisrahoitusjärjestelystä muodostaa tukijärjestelyn. Lisäksi varat tästä lainasta menivät todistettavasti Ryanairille.

Jos sovelletaan ns. Mory-oikeuskäytäntöä3 , olisi sovellettava toissijaisesti ensimmäistä vaihtoehtoa. Komissio on jättänyt huomiotta olennaisia tosiseikkoja ja lisäetuja. Koska kantajan menettelyllisiä oikeuksia loukattiin, komission ei voida katsoa toteuttaneen sääntöjenmukaista tutkintamenettelyä. Myös tässä tapauksessa asia koskee kantajaa erikseen, joten sillä on asiavaltuus.

Toissijaisesti kanteen olisi katsottava olevan perusteltu myös siinä tapauksessa, että sovelletaan ns. Mory-oikeuskäytännön toista vaihtoehtoa, jonka mukaan kantajan olisi ollut osoitettava, että tuet selvästi vaikuttavat sen markkina-asemaan. Tässä tapauksessa näet todistustaakka kääntyy tai ainakin lievenee kantajan hyväksi, koska komissio on mielivaltaisesti salannut tiedossaan olleita ratkaisun kannalta tarpeellisia tosiseikkoja. Ainoastaan vaihtoehtoisesti kantaja toteaa, että se on myös näyttänyt toteen tällaisen selvän vaikutuksen. Unionin yleisen tuomioistuimen tekemä toisenlainen oikeudellinen arviointi menee pidemmälle kuin unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja perustuu merkityksellisten markkinoiden virheelliseen tulkintaan. Tässä yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin ottaa vääristyneellä ja suppealla tavalla huomioon valittajan esittämät tosiseikat, muuttaa riidanalaisten päätöksen sisältöä ja rikkoo todistustaakkaa koskevia sääntöjä.

____________

1 Valtiontuesta SA.32833 (11/C) (ex 11/NN), jonka Saksa on toteuttanut Frankfurt-Hahnin lentoasemaa koskevien vuosien 2009–2011 rahoitusjärjestelyjen osalta 1.10.2014, annettu komission päätös (EU) 2016/788 (EUVL 2016, L 134, s. 1).

2 Tuomio 6.11.2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl ym. (C-622/16 P–C-624/16 P, EU:C:2018:873).

3 Tuomio 17.9.2015, Mory SA ym. v. komissio (C-33/14 P, EU:C:2015:609).