Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 2. augustā Deutsche Lufthansa AG iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 17. maija rīkojumu lietā T-764/15 Deutsche Lufthansa AG/Eiropas Komisija

(Lieta C-594/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Deutsche Lufthansa AG (pārstāvis: A. Martin-Ehlers, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Reinzemes-Pfalcas federālā zeme

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2019. gada 17. maija rīkojumu lietā T-764/15;

apmierināt pirmajā instancē izvirzīto prasījumu un atcelt tā pamatā esošo Komisijas 2014. gada 1. oktobra Lēmumu SA.32833 1 ;

pakārtoti – nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai nolēmuma pieņemšanai un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja būtībā ir izvirzījusi šādus pamatus:

Prasītājai jau atbilstoši Montessori spriedumam 2 esot interese celt prasību. Tas tādēļ, ka 45 miljonu EUR aizdevuma piešķiršana Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH no naudas kopfonda esot atbalsta shēma. Turklāt esot pamatoti apgalvojams, ka šī aizdevuma līdzekļi ir nonākuši pie Ryanair.

Ja būtu jāpiemēro tā saucamā Mory judikatūra 3 , tad pakārtoti būtu bijis jāpiemēro pirmais gadījums. Komisija esot ignorējusi būtiskus faktus un papildu priekšrocības. Prasītājas procesuālo tiesību pārkāpuma dēļ nevarot uzskatīt, ka Komisija būtu veikusi noteikumiem atbilstošu pārbaudes procedūru. Arī šajā gadījumā prasītāja esot bijusi individuāli skarta un tai tādējādi esot bijusi interese celt prasību.

Pakārtoti, prasība par pieņemamu būtu jāatzīst arī tad, ja tiktu piemērots tā saucamās Mory judikatūras otrais gadījums, atbilstoši kuram prasītājai būtu jāpierāda atbalsta būtiska ietekme uz tās stāvokli tirgū. Šādā gadījumā pierādīšanas pienākums ir apvērsts, jeb katrā ziņā atvieglots prasītājas labā, jo Komisija apzināti esot slēpusi tai zināmos lēmuma pieņemšanai nozīmīgos faktus. Tikai pakārtoti esot jākonstatē, ka prasītāja tik tiešām ir pierādījusi šādu būtisku ietekmi. Atšķirīgs Vispārējās tiesas vērtējums pārsniedzot Tiesas judikatūrā noteikto un radot juridiski kļūdainu izpratni par konkrēto tirgu. Šajā kontekstā Vispārējā tiesa esot izmainījusi un saīsinājusi prasītājas sniegtos faktu izklāstu, sagrozījusi apstrīdētā lēmuma saturu un pārkāpusi noteikumus par pierādīšanas pienākumu.

____________

1     Komisijas Lēmums (ES) 2016/788 (2014. gada 1. oktobris) par valsts atbalstu SA.32833 (11/C) (ex 11/NN), ko Vācija sniegusi saistībā ar Frankfurtes Hānas lidostas finansēšanas pasākumiem, kuri ieviesti laikposmā no 2009. līdz 2011. gadam (OV 2016, L 134, 1. lpp.).

2     Tiesas spriedums, 2018. gada 6. novembris, Scuola Elementare Maria Montessori Srl u.c. (no C-622/16 P līdz C-624/16 P, EU:C:2018:873).

3     Tiesas spriedums, 2015. gada 17. septembris, Mory SA u.c./Eiropas Komisija (C-33/14 P, EU:C:2015:609).