Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 17 maja 2019 r. w sprawie T-764/15, Deutsche Lufthansa AG / Komisja Europejska, wniesione w dniu 2 sierpnia 2019 r. przez Deutsche Lufthansa AG

(Sprawa C-594/19 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Deutsche Lufthansa AG (przedstawiciel: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, kraj związkowy Nadrenia-Palatynat

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie postanowienia wydane przez Sąd w dniu 17 maja 2019 r. w sprawie T-764/15;

uwzględnienie przedstawionego w pierwszej instancji żądania i stwierdzenie nieważności decyzji Komisji SA.32833 z dnia 1 października 2014 r.1 ;

–     tytułem żądania ewentualnego, przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd, oraz

–    obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W swym odwołaniu wnosząca je podnosi w istocie następujące zarzuty:

–     twierdzi ona, że na podstawie wyroku w sprawach Montessori 2 można stwierdzić, iż przysługuje jej legitymacja procesowa. Jest tak, ponieważ przyznanie Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH z puli środków pieniężnych [kraju związkowego Nadrenia-Palatynat] pożyczki na kwotę 45 mln EUR stanowi system pomocy. Okazało się ponadto, że pochodzące z tej puli środki zostały przekazane spółce Ryanair;

–     w razie zastosowania tzw. orzecznictwa Mory3 należałoby zastosować tytułem ewentualnym pierwszą alternatywę. Komisja nie wzięła pod uwagę istotnych okoliczności faktycznych i dodatkowych korzyści. Jeśli chodzi o naruszenie przysługujących wnoszącej odwołanie praw procesowych, to nie można uznać, że Komisja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające z należytym zachowaniem wymogów formalnych. Wnosząca odwołanie jest zdania, że również w tym przypadku rozpatrywana decyzja dotyczy jej indywidualnie, a zatem przysługuje jej legitymacja procesowa;

–     tytułem ewentualnym wnosząca odwołanie podnosi, że skargę należy uznać za dopuszczalną również w przypadku zastosowania drugiej ze wskazanych w orzecznictwie Mory alternatyw, zgodnie z którą to skarżąca winna wykazać, iż dana pomoc wpływa znacząco na jej pozycję na rynku. W takim przypadku spoczywający na skarżącej ciężar dowodu zostałby odwrócony lub, co najmniej, zmniejszony, skoro Komisja w arbitralny sposób pominęła znane jej okoliczności faktyczne, które są decydujące dla rozstrzygnięcia sporu. Zdaniem wnoszącej odwołanie tylko tytułem uzupełnienia można stwierdzić, że w ten sposób rzeczywiście wykazała ona tego rodzaju istotny wpływ. Dokonanie przez Sąd innej oceny wykracza poza orzecznictwo Trybunału i opiera się na błędnej wykładni pojęcia rynku właściwego. W tym kontekście wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd przeinaczył i zbyt pobieżnie przedstawił okoliczności faktyczne, zmienił treść zaskarżonej decyzji i dopuścił się naruszenia zasad rządzących rozkładem ciężaru dowodu.

____________

1     Decyzja Komisji (UE) 2016/788 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) wdrożonej przez Niemcy w odniesieniu do mechanizmów finansowania portu lotniczego Frankfurt-Hahn wdrożonych w latach 2009–2011 (Dz.U. 2016, L 134, s. 1).

2     Wyrok z dnia 6 listopada 2018 r., (od C-622/16 P do C-624/16 P, EU:C:2018:873).

3     Wyrok z dnia 17 września 2015 r., (C-33/14 P, EU:C:2015:609).