Language of document :

Жалба, подадена на 22 май 2019 г. от Европейската централна банка срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 март 2019 г. по дело T-730/16, Espírito Santo Financial Group/ЕЦБ

(Дело C-396/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска централна банка (представители: F. Malfrère, M. Ioannidis, H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: масата на несъстоятелността на Espírito Santo Financial Group SA

Искания на жалбоподателя

да отмени точка 1 от диспозитива на решението на Общия съд от 13 март 2019 г. по дело Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA/Европейска централна банка (T-730/16);

да отхвърли жалбата в първоинстанционното производство и в частта ѝ относно отказа на ЕЦБ да разкрие размера на кредита, включен в извадките от протокола, в който е отбелязано решението на Управителния съвет на ЕЦБ от 28 юли 2014 г.;

при условията на евентуалност, да върне делото за ново разглеждане от Общия съд на Европейския съюз;

да осъди жалбоподателя в първоинстанционното производство и ответник да заплати две трети (2/3), а ЕЦБ да заплати една трета (1/3) от разноските в производството.

Основания и основни доводи

Първо и единствено основание за отмяна: нарушение на член 10.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-нататък „Устава“) и на член 4, параграф 1, буква a), първо тире от Решение 2004/2581 .

ЕЦБ твърди, че Общият съд тълкувал и приложил неправилно член 10.4 от Устава и член 4, параграф 1, буква a), първо тире от Решение 2004/258, когато постановил в обжалваното решение, и по-конкретно в точки 39, 53—63, както и в точки 111 и 138, че що се отнася до оповестяването на неговите протоколи Управителният съвет трябва да упражнява правото си на преценка в съответствие с условията, предвидени в Решение 2004/258 (точка 60), което означава, че в конкретния случай ЕЦБ трябва да представи мотиви, които да обясняват как оповестяването на информация, съдържаща се в протоколите от заседанията на Управителния съвет — в които са вписани решенията на Управителния съвет — конкретно и реално накърнява обществения интерес от поверителност на заседанията на органите на ЕЦБ за вземане на решения (точка 61).

Член 10.4 от Устава установява общия принцип, че информацията от заседанията на Управителния съвет трябва да остане поверителна, за да се защитят независимостта и ефективността на ЕЦБ. Тази норма, която е част от първичното право, и от която вторичното право не може да се отклонява, се прилага и за части от протоколите, съдържащи решения на Управителния съвет. Тя е потвърдена и в член 4, параграф 1, буква a), първо тире от Решение 2004/258, поради което трябва винаги да се тълкува във връзка с член 10.4 от Устава. От общия принцип на поверителност на заседанията на Управителния съвет, включително и на решенията, предвиден в член 10.4 Устава е видно, че ЕЦБ не е длъжна да прилага за решенията си да публикува резултатите от своите заседания материалноправните и процесуалните правила от Решение 2004/258. В частност, не е необходимо да мотивира решенията си и да обяснява защо оповестяването на такива протоколи на Управителния съвет конкретно и реално би накърнило обществения интерес от поверителност на заседанията на Управителния съвет.

____________

1 Решение 2004/258 на Европейската централна банка от 4 март 2004 година относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (ОВ L 80, 2004 г., стр. 42; Специално издание на български език, 2007 г., глава 10, том 5, стр. 229).