Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 22. května 2019 Evropskou centrální bankou proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. března 2019 ve věci T-730/16, Espírito Santo Financial Group v. ECB

(Věc C-396/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Evropská centrální banka (zástupci: F. Malfrère, M. Ioannidis, zmocněnci, H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA

Návrhová žádání

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil bod 1 výroku rozsudku Tribunálu ze dne 13. března 2019, Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA v. Evropská centrální banka (T-730/16);

zamítl žalobu také v rozsahu, v němž se týká odmítnutí ECB zpřístupnit výši úvěru uvedenou ve výňatcích ze zápisu o rozhodnutí Rady guvernérů ECB ze dne 28. července 2014;

podpůrně vrátil věc k rozhodnutí Tribunálu Evropské unie;

uložil žalobkyni v prvním stupni a žalované náhradu dvou třetin (2/3) nákladů řízení a ECB náhradu jedné třetiny (1/3) nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První a jediný důvod kasačního opravného prostředku: porušení článku 10.4 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut“) a čl. 4 odst. 1 písm. a) první odrážky rozhodnutí 2004/2581 .

ECB tvrdí, že Tribunál nesprávně vyložil a uplatnil článek 10.4 statutu a čl. 4 odst. 1 písm. a) první odrážku rozhodnutí 2004/258, když v napadeném rozsudku, zejména v bodech 39, 53-63, jakož i v bodech 111 a 138 rozhodl, že Rada guvernérů musí svou diskreční pravomoc ohledně zpřístupnění svých zápisů vykonávat za podmínek stanovených v rozhodnutí 2004/258 (bod 60), což v projednávané věci znamená, že ECB je povinna odůvodnit, jakým způsobem zpřístupnění informací obsažených v zápisech ze zasedání Rady guvernérů, v nichž jsou zaznamenána rozhodnutí Rady guvernérů, konkrétně a skutečně ohrožuje veřejný zájem, pokud jde o důvěrnost zasedání rozhodovacích orgánů ECB (bod 61).

Článek 10.4 statutu stanoví obecnou zásadu, že informace, které jsou součástí zasedání Rady guvernérů, musí být zachovány jako důvěrné za účelem ochrany nezávislosti a efektivity ECB. Toto ustanovení primárního práva, od něhož se nelze odchýlit prostřednictvím sekundárního práva, platí také pro části zápisů zaznamenávajících rozhodnutí Rady guvernérů. Je to zopakováno v první odrážce čl. 4 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2004/258, který musí být tudíž vždy vykládán společně s článkem 10.4 statutu. Z obecné zásady důvěrnosti zasedání Rady guvernérů, včetně jejích rozhodnutí, jak je uvedeno v článku 10.4 statutu, vyplývá, že ECB na své rozhodnutí zveřejnit výsledek svého zasedání nemusí uplatnit stejné hmotněprávní a procesněprávní požadavky stanovené v rozhodnutí 2004/258. Zejména nemusí za účelem odůvodnění svých rozhodnutí vysvětlovat, proč by zpřístupnění takových zápisů Rady guvernérů konkrétně a skutečně ohrozilo veřejný zájem, pokud jde o důvěrnost zasedání Rady guvernérů.

____________

1 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky (ECB/2004/3) (2004/258/ES) (Úř. věst.2004, L 80, s. 42).