Language of document :

Appel iværksat den 22. maj 2019 af Den Europæiske Centralbank til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. marts 2019 i sag T-730/16, Espírito Santo Financial Group mod ECB

(Sag C-396/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Den Europæiske Centralbank (ved F. Malfrère og M. Ioannidis, som befuldmægtigede, samt rechtsanwalt H.-G. Kamann)

Den anden part i appelsagen: Konkursboet efter Espírito Santo Financial Group SA

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Punkt 1 i domskonklusionen i Rettens dom af 13. marts 2019, konkursboet efter Espírito Santo Financial Group SA mod Den Europæiske Centralbank (sag T-730/16), ophæves.

Begæringen afvises ligeledes for så vidt angår ECB’s afslag på at give oplysninger om det lånebeløb, der fremgår af uddragene af den protokol, der indeholder ECB’s Styrelsesråds afgørelse af 28. juli 2014.

Subsidiært hjemvises sagen til Den Europæiske Unions Ret til fornyet afgørelse.

Sagsøgeren i første instans og appelindstævnte tilpligtes at betale to tredjedele (2/3) og ECB tilpligtes til at betale en tredjedel (1/3) af sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første og eneste appelanbringende: Tilsidesættelse af artikel 10, stk. 4, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »statutten«) og første led af artikel 4, stk. 1, litra a), i afgørelse 2004/258 1 .

ECB har gjort gældende, at Retten foretog en fejlagtig fortolkning og anvendelse af statuttens artikel 10, stk. 4, og artikel 4, stk. 1, litra a), første led, i afgørelse 2004/258, idet den i den appellerede dom, navnlig i præmis 39, 53-63, 111 og 138, fastslog, at Styrelsesrådets skønsbeføjelse med hensyn til aktindsigt i dets protokol skal udøves under hensyntagen til de betingelser, der er fastsat i afgørelse 2004/258 (præmis 60), hvilket i den konkrete sag betyder, at ECB er forpligtet til at give en begrundelse, der forklarer, hvorledes aktindsigt i de oplysninger, der er indeholdt i de protokoller fra Styrelsesrådets møde, der indeholder Styrelsesrådets afgørelser, konkret og faktisk vil være til skade for beskyttelsen af offentlighedens interesse i, at forhandlingerne i ECB’s beslutningstagende organer forbliver fortrolige (præmis 61).

Statuttens artikel 10, stk. 4, fastsætter det generelle princip om, at oplysninger, som indgår i forhandlingerne i Styrelsesrådet, skal holdes fortrolige med henblik på at sikre ECB’s uafhængighed og effektivitet. Denne primærretlige bestemmelse, som ikke kan fraviges i sekundær ret, finder ligeledes anvendelse på dele af de protokoller, der indeholder ECB’s Styrelsesråds afgørelser. Dette gentages i artikel 4, stk. 1, litra a), i afgørelse 204/258, som derfor altid skal fortolkes i sammenhæng med statuttens artikel 10, stk. 4. Det følger af det generelle princip om, at ECB’s Styrelsesråds forhandlinger, herunder afgørelser, er fortrolige, således som dette princip er fastlagt i statuttens artikel 10, stk. 4, at ECB ikke behøver at underkaste sin afgørelse om at offentliggøre udfaldet af sine forhandlinger de samme materielle og processuelle standarder, som følger af afgørelse 2004/258. ECB behøver navnlig ikke at begrunde sin afgørelse med henvisning til, hvorfor det konkret og faktisk vil være til skade for beskyttelsen af offentlighedens interesse i, at forhandlingerne i Styrelsesrådet forbliver fortrolige, hvis Styrelsesrådets protokoller udbredes.

____________

1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 4.3.2004 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter (EUT 2004, L 80, s. 42).