Language of document :

Valitus, jonka Euroopan keskuspankki on tehnyt 22.5.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-730/16, Espírito Santo Financial Group v. EKP, 13.3.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-396/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: F. Malfrère ja M. Ioannidis, avustajanaan asianajaja H.-G. Kamann)

Muu osapuoli: Espírito Santo Financial Group SA, konkurssissa

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 13.3.2019 antaman tuomion T-730/16, [– –] Espírito Santo Financial Group SA v. EKP, tuomiolauselman 1 kohta on kumottava

kanne on hylättävä myös siltä osin kuin kyse on EKP:n kieltäytymisestä paljastaa luoton määrää pöytäkirjoissa, jotka sisältävät EKP:n neuvoston 28.7.2014 tekemän päätöksen

vaihtoehtoisesti asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen

ensimmäisen oikeusasteen kantaja ja muutoksenhaun muu osapuoli on velvoitettava korvaamaan kaksi kolmasosaa ja EKP yhden kolmasosan oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen ja ainoa kanneperuste: Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä perussääntö) 10 artiklan 4 kohtaa ja päätöksen 2004/2581 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa on rikottu.

EKP väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut ja soveltanut virheellisesti perussäännön 10 artiklan 4 kohtaa ja päätöksen 2004/258 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa katsoessaan valituksenalaisessa tuomiossa ja erityisesti sen 39, 53−63, 111 ja 138 kohdassa, että EKP:n neuvoston harkintavaltaa omien pöytäkirjojensa luovuttamisesta on käytettävä päätöksen 2004/258 60 kohdassa asetettujen edellytysten mukaisesti, mikä käsiteltävässä asiassa merkitsee sitä, että EKP:n on esitettävä perustelut, joissa se selittää, kuinka EKP:n neuvoston pöytäkirjojen sisältämien tietojen luovuttamisella erityisesti ja tosiasiallisesti loukataan yleistä etua, joka liittyy EKP:n päätöksentekoelintenmenettelyjen luottamuksellisuuteen (61 kohta).

Perussäännön 10 artiklan 4 kohdassa määrätään yleisperiaatteesta, jonka mukaan EKP:n neuvoston menettelyt on pidettävä luottamuksellisina EKP:n riippumattomuden ja tehokkuuden takaamiseksi. Tätä primäärioikeuden määräystä, josta ei voida poiketa johdetulla oikeudella, sovelletaan myös EKP:n neuvoston päätösten pöytäkirjojen osiin. Sama asia toistetaan päätöksen 2004/258 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa, jota täten on aina tulkittava yhdessä perussäännön 10 artiklan 4 kohdan kanssa. EKP:n neuvoston menettelyiden ja ratkaisujen luottamuksellisuutta koskevasta yleisperiaatteesta − sellaisena kuin siitä määrätään perussäännön 10 artiklan 4 kohdassa − seuraa, että EKP:lla ei ole velvollisuutta noudattaa päätöksissään, jotka koskevat sen ratkaisujen saattamista julkisiksi, päätöksessä 2004/258 säädettyjä aineellisia ja menettelyllisiä vaatimuksia. Sen ei varsinkaan ole perusteltava ratkaisuaan siitä, miksi EKP:n neuvoston tällaisten pöytäkirjojen luovuttamiselle voitaisiin erityisesti ja tosiasiallisesti loukata yleistä etua, joka liittyy EKP:n neuvoston menettelyihin.

____________

1 Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 4.3.2004 tehty Euroopan keskuspankin päätös 2004/258 (EUVL 2004, L 80, s. 42).