Language of document :

Žalba koju je 22. svibnja 2019. podnijela Europska središnja banka protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 13. ožujka 2019. u predmetu T-730/16, Espírito Santo Financial Group protiv ESB-a

(predmet C-396/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska središnja banka (zastupnici: F. Malfrère, M. Ioannidis, agenti, H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Druga stranka u postupku: Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine točku br. 1. izreke presude Općeg suda od 13. ožujka 2019. u predmetu Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA/Europska središnja banka (T-730/16);

također odbije tužbu u pogledu ESB-ova odbijanja da otkrije iznos kredita u izvadcima zapisnika u kojima je zabilježena odluka Upravnog vijeća ESB-a od 28. srpnja 2014.;

podredno tomu, vrati predmet Općem sudu Europske unije radi donošenja odluke;

naloži tužitelju u prvom stupnju i tuženiku snošenje dvije trećine (2/3) i ESB-u snošenje jedne trećine (1/3) troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi i jedini žalbeni razlog: povreda članka 10.4 Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (u daljnjem tekstu: Statut) i članka 4. stavka 1. točke (a) prve alineje Odluke 2004/2581 .

ESB tvrdi da je Opći sud pogrešno tumačio i primijenio članak 10.4 Statuta i članak 4. stavak 1. točku (a) prvu alineju Odluke 2004/258, utvrdivši u pobijanoj presudi, osobito u točkama 39., 53. do 63. te 111. i 138., da se margina prosudbe Upravnog vijeća u odnosu na objavljivanja njegovih zapisnika mora koristiti u skladu s uvjetima koji su utvrđeni u Odluci 2004/258 (točka 60.), što u konkretnom slučaju znači da je ESB dužan dati obrazloženje kojim objašnjava kako objavljivanje podataka sadržanih u zapisnicima o postupcima pred Upravnim vijećem u kojima su zabilježene odluke Upravnog vijeća konkretno i stvarno ugrožava javni interes u pogledu povjerljivosti postupaka ESB-ovih tijela nadležnih za odlučivanje (točka 61.).

Članak 10.4 Statuta ustanovljava opće načelo da se podatci koji su dio postupka pred Upravnim vijećem trebaju održati povjerljivima kako bi se zaštitila ESB-ova neovisnost i učinkovitost. To pravilo primarnog prava, od kojeg se ne može odstupiti sekundarnim pravom, primjenjuje se i na dijelove zapisnika u kojima su zabilježene odluke Upravnog vijeća. To je ponovljeno u članku 4. stavku 1. točki (a) prvoj alineji Odluke 2004/258, koji se stoga mora uvijek tumačiti zajedno s člankom 10.4 Statuta. Iz općeg načela povjerljivosti postupaka Upravnog vijeća, uključujući odluke, kako je to utvrđeno u članku 10.4 Statuta, proizlazi da ESB ne mora podvrgavati svoju odluku materijalnim i postupovnim standardima utvrđenima u Odluci 2004/258 kako bi objavio ishod svojih vijećanja. On osobito ne treba opravdavati svoju odluku objašnjavanjem zašto bi objavljivanje takvih zapisnika Upravnog vijeća konkretno i stvarno ugrozilo javni interes u pogledu povjerljivosti postupaka Upravnog vijeća.

____________

1 Odluka 2004/258 Europske središnje banke od 4. ožujka 2004. o javnom pristupu dokumentima Europske središnje banke (SL 2004., L 80, str. 42.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 14., str. 49.)