Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-730/16. sz., Espírito Santo Financial Group kontra EKB ügyben 2019. március 13-án hozott ítélete ellen az Európai Központi Bank által 2019. május 22-én benyújtott fellebbezés

(C-396/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Központi Bank (képviselők: F. Malfrère és M. Ioannidis meghatalmazottak, valamint H.-G. Kamann Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA kontra Európai Központi Bank ügyben (T-730/16) 2019. március 13-án hozott ítélete rendelkező részének 1) pontját;

utasítsa el a keresetet annyiban, amennyiben az az EKB Kormányzótanácsának 2014. július 28-i határozatát rögzítő jegyzőkönyv kivonatában szereplő hitelösszeg nyilvánosságra hozatalának EKB általi megtagadására vonatkozik;

másodlagosan ítélethozatal céljából utalja vissza az ügyet az Európai Unió Törvényszéke elé;

az elsőfokú eljárás felperesét és a jelen eljárásban eljáró másik felet kötelezze az eljárási költségek kétharmad (2/3) részének, míg az EKB-t e költségek egyharmad (1/3) részének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első és egyetlen jogalap a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya (a továbbiakban: alapokmány) 10. cikke 10.4. pontjának és a 2004/258 határozat1 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának a megsértésén alapul.

Az EKB állítása szerint a Törvényszék tévesen értelmezte és alkalmazta az alapokmány 10.4. cikkét és a 2004/258 határozat 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját, amikor a megtámadott ítéletben és különösen annak 39. és 53–63., valamint 111. és 138. pontjában kimondta, hogy a Kormányzótanács a jegyzőkönyveinek nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos mérlegelési jogkörét a 2004/258 határozatban rögzített feltételekre tekintettel köteles gyakorolni (60. pont), ami a konkrét esetben azt jelenti, hogy az EKB köteles kifejteni azokat az indokokat, amelyek alapján a Kormányzótanács határozatait rögzítő jegyzőkönyvben szereplő információk nyilvánosságra hozatala konkrétan és ténylegesen aláássa az EKB döntéshozó szervei eljárásainak titkosságához fűződő közérdeket (61. pont).

Az alapokmány 10. cikkének 10.4. pontja kimondja azt az általános elvet, amely szerint a Kormányzótanács eljárásainak részét képező információk az EKB függetlenségének és hatékonyságának védelme érdekében titkosak. Az elsődleges jog körébe tartozó e szabály, amelytől nem lehet a másodlagos jog útján eltérni, a Kormányzótanács határozatait rögzítő jegyzőkönyvek egyes részeire is vonatkozik. A 2004/258 határozat 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja az első francia bekezdésében megerősíti ezt, és ez utóbbi rendelkezést tehát mindenkor az alapokmány 10. cikkének 10.4. pontjával összhangban kell értelmezni. A Kormányzótanács eljárásainak – köztük az alapokmány 10. cikke 10.4. pontja értelmében a határozatainak – titkosságára vonatkozó általános elvből az következik, hogy az EKB a tanácskozásai eredményének nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos határozat meghozatalakor nem köteles a 2004/258 határozatban foglalt anyagi és eljárási szabályokat alkalmazni. Konkrétabban, nem kell indokolnia az azzal kapcsolatos határozatát, hogy a Kormányzótanács e jegyzőkönyveinek nyilvánosságra hozatala mennyiben ássa alá konkrétan és ténylegesen a Kormányzótanács eljárásainak titkosságához fűződő közérdeket.

____________

1 Az Európai Központi Bank dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2004. március 4-i 2004/258 európai központi banki határozat (HL 2004. L 80., 42. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 5. kötet, 51. o.).