Language of document :

2019 m. gegužės 22 d. Europos Centrinio Banko pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-730/16 Espírito Santo Financial Group / ECB

(Byla C-396/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas F. Malfrère ir M. Ioannidis bei advokato H.-G. Kamann

Kita apeliacinio proceso šalis: Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA

Apelianto reikalavimai

Panaikinti 2019 m. kovo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimo Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA / Europos Centrinis Bankas (T-730/16) rezoliucinės dalies 1 punktą;

taip pat atmesti ieškinį, kiek jis susijęs su ECB atsisakymu atskleisti kredito sumą, nurodytą 2014 m. liepos 28 d. ECB valdančiosios tarybos sprendimo protokole;

subsidiariai, grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą;

įpareigoti ieškovę pirmojoje instancijoje ir kitą apeliacinio proceso šalį sumokėti du trečdalius (2/3), o ECB – vieną trečdalį (1/3) bylinėjimosi išlaidų.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmas ir vienintelis apeliacinio skundo pagrindas: Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto (toliau – statutas) 10 straipsnio 4 dalies ir Sprendimo 2004/2581 4 straipsnio 1 dalies a punkto pirmos pastraipos pažeidimas.

ECB teigia, kad Bendrasis Teismas klaidingai aiškino ir taikė statuto 10 straipsnio 4 dalį ir Sprendimo 2004/258 4 straipsnio 1 dalies a punkto pirmąją pastraipą, kai skundžiamame sprendime, konkrečiai jo 39, 53–63, 111 ir 138 punktuose nusprendė, kad Valdančiosios tarybos diskrecija dėl jos posėdžio protokolo atskleidimo turi būti įgyvendinama laikantis Sprendime 2004/258 nustatytų sąlygų (60 punktas), o tai konkrečiu atveju reiškia, kad ECB privalo nurodyti motyvus, paaiškinančius, kodėl Valdančiosios tarybos posėdžio protokole pateiktos informacijos atskleidimas konkrečiai ir faktiškai prieštarauja viešajam interesui, kiek tai susiję su ECB sprendimus priimančių tarnybų procedūrų konfidencialumu (61 punktas).

Statuto 10 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas bendrasis principas, kad informacija, kuri pateikiama per Valdančiosios tarybos procedūras, yra konfidenciali tam, kad būtų apsaugotas ECB nepriklausomumas ir veiksmingumas. Ši pirminės teisės taisyklė, nuo kurios negali būti nukrypta pagal antrinę teisę, taip pat taikoma Valdančiosios tarybos sprendimus fiksuojančių protokolų dalims. Tai pakartota Sprendimo 2004/258 4 straipsnio 1 dalies a punkto pirmoje pastraipoje, kuri todėl turi būti visada aiškinama kartu su statuto 10 straipsnio 4 dalimi. Iš bendrojo Valdančiosios tarybos procedūrų konfidencialumo principo, kaip įtvirtinta statuto 10 straipsnio 4 dalyje, darytina išvada, kad ECB neprivalo savo sprendimams viešai paskelti savo svarstymų rezultatus taikyti tuos pačius turinio ir procedūrinius standartus, kokie įtvirtinti Sprendime 2004/258. Konkrečiai kalbant jis neprivalo pagrįsti savo sprendimo, pateikdamas nuorodą, kodėl tokio Valdančiosios tarybos protokolo atskleidimas konkrečiai ir faktiškai pakenktų viešajam interesui, kiek tai susiję su Valdančiosios tarybos procedūrų konfidencialumu.

____________

1 2004 m. kovo 4 d. Europos centrinio banko sprendimas 2004/258 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos centrinio banko dokumentais (OL L 80, 2004, p. 42; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 5 t., p. 51).