Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie T-730/16, Espírito Santo Financial Group/EBC, wniesione w dniu 22 maja 2019 r. przez Europejski Bank Centralny

(Sprawa C-396/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. Malfrère, M. Ioannidis, pełnomocnicy, H.G. Kamann, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: masa upadłościowa Espírito Santo Financial Group SA

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi o:

uchylenie pierwszego punktu sentencji wyroku Sądu z dnia 13 marca 2019 r., masa upadłościowa Espírito Santo Financial Group SA/Europejski Bank Centralny (T-730/16);

oddalenie skargi również w odniesieniu do odmowy ujawnienia przez EBC kwoty kredytu w wyciągach z protokołu w sprawie decyzji Rady Prezesów EBC z dnia 28 lipca 2014 r.;

tytułem żądania ewentualnego, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej w celu wydania wyroku;

obciążenie strony skarżącej w pierwszej instancji i strony przeciwnej kosztami postępowania w dwóch trzecich (2/3), a EBC kosztami postępowania w jednej trzeciej (1/3).

Zarzuty i główne argumenty

Jedyny zarzut odwołania dotyczy naruszenia art. 10 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „statutem”) oraz art. 4 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze decyzji 2004/2581 .

EBC podnosi, że Sąd błędnie zinterpretował i zastosował art. 10.4 statutu i art. 4 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze decyzji 2004/258, stwierdzając w zaskarżonym wyroku, w szczególności w pkt 39, 53–63, jak również w pkt 111 i 138, że z uprawnień dyskrecjonalnych Rady Prezesów w zakresie ujawnienia jej protokołów należy korzystać w świetle warunków określonych w decyzji 2004/258 (pkt 60), czyli, w konkretnym przypadku, że EBC jest zobowiązany do przedstawienia uzasadnienia wyjaśniającego, w jaki sposób ujawnienie informacji zawartych w protokołach z posiedzeń Rady Prezesów dotyczących jej decyzji konkretnie i faktycznie podważa interes publiczny w odniesieniu do poufności obrad organów decyzyjnych EBC (ust. 61).

Artykuł 10.4 statutu ustanawia ogólną zasadę, zgodnie z którą informacje stanowiące część obrad Rady Prezesów powinny być traktowane jako poufne w celu ochrony niezależności i skuteczności EBC. Ta zasada prawa pierwotnego, która nie może zostać uchylona przez prawo wtórne, ma zastosowanie również do części protokołów dotyczących decyzji Rady Prezesów. Została ona powtórzona w art. 4 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze decyzji 2004/258, który należy zawsze interpretować łącznie z art. 10 ust. 4 Statutu. Z ogólnej zasady poufności obrad Rady Prezesów, włącznie z decyzjami, określonej w art. 10 ust. 4 statutu, wynika, że EBC nie musi poddawać swojej decyzji o podaniu wyników swoich obrad do wiadomości publicznej takim samym standardom merytorycznym i proceduralnym, jakie zostały określone w decyzji 2004/258. W szczególności nie ma potrzeby uzasadniania swojej decyzji w odniesieniu do tego, dlaczego ujawnienie takiego protokołu Rady Prezesów miałoby w sposób szczególny i rzeczywisty naruszać interes publiczny w zakresie poufności obrad Rady Prezesów.

____________

1 Decyzja 2004/258/WE Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. 2004, L 80, s. 42).