Language of document :

Odvolanie podané 22. mája 2019: Európska centrálna banka proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. marca 2019 vo veci T-730/16, Espírito Santo Financial Group/ECB

(vec C-396/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska centrálna banka (v zastúpení: F. Malfrère, M. Ioannidis, splnomocnení zástupcovia, H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Konkurzná podstata Espírito Santo Financial Group SA

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil bod 1 výroku rozsudku Všeobecného súdu z 13. marca 2019, Konkurzná podstata Espírito Santo Financial Group proti Európskej centrálnej banke (T-730/16),

odmietol žalobu aj v tom rozsahu, v akom ECB zamieta prístup k výške úveru uvedenej v zhrnutí zápisnice, v ktorej je zaznamenané rozhodnutie Rady guvernérov ECB z 28. júla 2014,

podporne vrátil vec Všeobecnému súdu Európskej únie na rozhodnutie,

uložil žalobkyni na prvom stupni a žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania vo výške dvoch tretín (2/3) a ECB vo výške jednej tretiny (1/3).

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý a jediný odvolací dôvod: porušenie článku 10.4 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút“) a článku 4 ods. 1 písm. a) prvej zarážky rozhodnutia 2004/2581 .

ECB tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil článok 10.4 štatútu a článok 4 ods. 1 písm. a) prvej zarážky rozhodnutia 2004/258, keď v napadnutom rozsudku, najmä v bodoch 39, 53 – 63 ako aj v bodoch 111 a 138, rozhodol, že rozhodnutie Rady guvernérov, pokiaľ ide o prístup k jej zápisnici, sa musí prijať s prihliadnutím na podmienky stanovené v rozhodnutí 2004/258 (bod 60), čo v konkrétnom prípade znamená, že ECB je povinná odôvodniť, ako by prístup k informáciám uvedeným v zápisnici z rokovaní Rady guvernérov o rozhodnutiach Rady guvernérov mohol konkrétne a skutočne ohroziť verejný záujem, pokiaľ ide o dôvernosť rokovaní orgánov ECB s rozhodovacími právomocami (bod 61).

Článok 10.4 štatútu zavádza všeobecnú zásadu, že informácia, ktorá je súčasťou rokovaní Rady guvernérov, musí na účely ochrany nezávislosti a účinnosti ECB ostať dôverná. Toto pravidlo primárneho práva, od ktorého sa nemožno odkloniť prostredníctvom sekundárneho práva, sa uplatní aj na časti zápisníc, v ktorých sú zaznamenané rozhodnutia Rady guvernérov. Zásada je zopakovaná v článku 4 ods. 1 písm. a) prvej zarážke rozhodnutia 2004/258, ktorý preto vždy treba vykladať v spojení s článkom 10.4 štatútu. Zo všeobecnej zásady dôvernosti rokovaní Rady guvernérov, vrátane rozhodnutí, ako je stanovená v článku 10.4 štatútu, vyplýva, že ECB na svoje rozhodnutie zverejniť výsledok svojich rokovaní nemusí uplatniť rovnaké hmotnoprávne a procesnoprávne štandardy, ako sú stanovené v rozhodnutí 2004/258. Konkrétne nemusí svoje rozhodnutie zdôvodniť v tom ohľade, prečo by prístup k takým zápisniciam Rady guvernérov konkrétne a skutočne ohrozil verejný záujem, pokiaľ ide o dôvernosť rokovaní Rady guvernérov.

____________

1 Rozhodnutie 2004/258 Európskej centrálnej banky zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 80, 2004, s. 42).