Language of document :

Pritožba, ki jo Evropska centralna banka vložila 22. maja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. marca 2019 v zadevi T-730/16, Espírito Santo Financial Group/Evropska centralna banka

(Zadeva C-396/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Evropska centralna banka (zastopniki: F. Malfrère, M. Ioannidis, agenti, H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: stečajna masa Espírito Santo Financial Group SA

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi točko 1 izreka sodbe Splošnega sodišča z dne 13. marca 2019, stečajna masa Espírito Santo Financial Group SA proti Evropski centralni banki (T-730/16);

tožbo zavrne v delu, v katerem se nanaša na zavrnitev ECB, da razkrije znesek kredita, navedenega v odlomkih zapisnika, ki vsebuje sklep Sveta ECB z dne 28. julija 2014;

alternativno, zadevo vrne Splošnemu sodišču Evropske unije v ponovno odločanje;

tožeči stranki v postopku na prvi stopnji in pritožnici naloži plačilo dveh tretjin stroškov pritožbenega postopka, ECB pa plačilo tretjine stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Edini pritožbeni razlog: kršitev člena 10.4 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (Statut) ter člena 4(1)(a), prva alinea, Sklepa 2004/2581 .

ECB trdi, da je Splošno sodišče napačno razlagalo in uporabilo člen 10.4 Statuta in člen 4(1)(a), prva alinea, Sklepa 2004/258, s tem ko je v izpodbijani sodbi, zlasti pa v točkah 39, od 53 do 63, ter v točkah 111 in 138 odločilo, da mora biti presoja Sveta ECB glede razkritja njegovih zapisnikov izvedena v skladu s Sklepom 2004/258 (točka 60), kar v posameznem primeru pomeni, da je ECB zavezana k temu, da pojasni kako razkritje informacij, vsebovanih v zapisniku z razprave glede sklepov Sveta ECB, specifično in dejansko ogrozi javni interes glede zaupnosti postopkov organov ECB (točka 61).

Člen 10.4 Statuta določa splošno pravno načelo, da mora informacija, ki je del razprave Sveta ECB, ostati zaupna, da se zaščiti neodvisnost in učinkovitost ECB. To načelo primarnega prava, od katerega se ne more odstopati s sekundarnim pravom, se uporabi tudi za dele zapisnikov razprave glede sklepov Sveta ECB. Ponovljeno je v členu 4(1)(a), prvi alineji, Sklepa 2004/258, ki ga je zato vedno treba razlagati skupaj s členom 10.4 Statuta. Iz splošnega načela zaupnosti razprav Sveta ECB, vključno s sklepi, kot je določeno v členu 10.4 Statuta, izhaja, da ECB njenega sklepa, da objavi odločitve njenih posvetovanj, ni treba podrediti istim vsebinskim in postopkovnim standardom iz Sklepa 2004/258. Zlasti ji svoje odločitve ni treba utemeljiti s sklicevanjem na to zakaj bi razkritje zapisnika Sveta ECB specifično in dejansko ogrozilo javni interes kar zadeva zaupnost razprav Sveta ECB.

____________

1 Sklep 2004/258 Evropske centralne banke z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke (UL 2004, L 80, str. 42).