Language of document :

Överklagande ingett den 22 maj 2019 av Europeiska centralbanken av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 mars 2019 i mål T-730/16, Espírito Santo Financial Group mot ECB

(Mål C-396/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska centralbanken (ombud: F. Malfrère, M. Ioannidis och H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

i första hand, upphäva punkt 1 i domslutet i den dom som tribunalen meddelade den 13 mars 2019, i målet Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA mot Europeiska centralbanken (T-730/16),

ogilla ansökan även i den del som avser ECB:s beslut att inte lämna ut uppgifter om kreditbeloppet i de protokollsutdrag, i vilka det beslut som fattades av ECB-rådet den 28 juli 2014 finns angivet,

i andra hand, återförvisa ärendet till Europeiska unionens tribunal föravgörande, och

förplikta sökanden i första instans, tillika motparten i överklagandet, att ersätta två tredjedelar (2/3) av rättegångskostnaderna och ECB att ersätta en tredjedel (1/3) av rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den första och enda grunden som åberopats till stöd för överklagandet. Åsidosättande av artikel 10.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan) och artikel 4.1 a första strecksatsen i beslut 2004/2581 .

ECB gör gällande att tribunalen gjorde en felaktig tolkning och tillämpning av artikel 10.4 i stadgan och artikel 4.1 a första strecksatsen i beslut 2004/258, genom att i den överklagade domen, i synnerhet i punkterna 39, 53–63, 111 och 138 finna att ECB-rådets utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att lämna ut dess protokoll ska utövas mot bakgrund av de villkor som föreskrivs i beslut 2004/258 (punkt 60), vilket i förevarande fall innebär att ECB är skyldig att motivera på vilket sätt ett utlämnande av uppgifter i protokoll över ECB-rådets överläggningar, i vilket ECB-rådets beslut finns angivna specifikt och faktiskt skulle undergräva det allmänna samhällsintresset i fråga om sekretessen vid överläggningar i ECB:s beslutande organ (punkt 61).

Den allmänna principen att uppgifter som omfattas av ECB-rådets överläggningar ska beläggas med sekretess för att skydda ECB:s oberoende och effektivitet föreskrivs i artikel 10.4 i stadgan. Denna primärrättsliga regel, som det inte får avvikas från i sekundärrätten, gäller även för delar av protokoll, i vilka ECB-rådets beslut finns angivna. Det erinras om denna regel i artikel 4.1 a första streckstasen i beslut 2004/258, vilken därför alltid ska tolkas jämförd med artikel 10.4 i stadgan. Det följer av den allmänna principen om sekretess vid ECB-rådets överläggningar, inklusive beslut, såsom den slås fast i artikel 10.4 i stadgan, att ECB inte behöver låta sitt beslut att offentliggöra resultatet av sina överläggningar omfattas av de materiella och processuella regler som fastställs i beslut 2004/258. I synnerhet behöver ECB inte motivera sitt beslut i fråga om varför ett utlämnande av sådana protokoll från ECB-rådet specifikt och faktiskt skulle undergräva skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om sekretessen vid dess överläggningar.

____________

1 Europeiska centralbankens beslut 2004/258 av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar (EUT L 80, 2004, s. 42).