Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 2. července 2019 Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd a IRISL Europe GmbH proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 8. května 2019 ve věci T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines a další v. Rada

(Věc C-506/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky): Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd a IRISL Europe GmbH (zástupci: M. Taher, Solicitor, R. Blakeley, Barrister)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Navrhovatelky navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu;

rozhodl, že se Rada označením navrhovatelek dopustila dostatečně závažného porušení právního pravidla, jehož předmětem je přiznání práv jednotlivcům;

vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl o možném použití vyšetřovacích opatření obsažených v žalobě, a poté (následně) rozhodl o otázkách příčinné souvislosti a výši; a

uložil Radě náhradu nákladů řízení, které navrhovatelky vynaložily v řízení o kasačním opravném prostředku a v řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál se dopustil pěti nesprávných právních posouzení, na základě kterých by měl být rozsudek zrušen:

nesprávné uplatnění závěru, že Rada nemá prostor pro uvážení;

nesprávné uplatnění odůvodnění zrušujícího rozsudku ve věci IRISL [2013] na kritérium dostatečně závažného porušení;

neexistence právního základu pro rozlišení „neexistence důkazu“/“nedostatečný důkaz“, které každopádně nebylo použitelné;

nesprávné právní posouzení při dovolávání se důkazů, které nebyly Soudnímu dvoru předloženy, a

nesprávné právní posouzení při uplatnění rozsudku HTTS jakožto zásady estoppel nebo res judicata.

____________