Language of document :

Appel iværksat den 2. juli 2019 af Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd og IRISL Europe GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 8. maj 2019 i sag T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mod Rådet

(Sag C-506/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd og IRISL Europe GmbH (ved solicitor M. Taher og barrister R. Blakeley)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Rettens dom ophæves.

Det fastslås, at Rådet ved at udpege appellanterne begik en tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en retsregel, som har til formål at tillægge borgerne rettigheder.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på, at denne kan tage stilling til de eventuelle bevisoptagelsesforanstaltninger, der er indeholdt i anmodningen, og efterfølgende (følgelig) påkende spørgsmålene om kausalitet og størrelse.

Rådet tilpligtes at betale de omkostninger, som appellanterne har afholdt i forbindelse med appelsagen, og de foreløbige sagsomkostninger for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Retten begik fem retlige fejl, på grundlag af hvilke dommen bør ophæves:

fejl i anvendelsen af konklusionen om, at Rådet ikke havde noget skøn,

fejl i anvendelsen af ræsonnementet i IRISL-annullationsdommen [2013] på testen om, hvorvidt der foreligger en tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse,

intet retligt grundlag for sondringen »ingen beviser«/»utilstrækkelige beviser«, hvilken under alle omstændigheder ikke var anvendelig,

retlig fejl begået ved at foregive at støtte sig på beviser, der ikke var blevet fremlagt for Retten, og

retlig fejl begået ved at anvende HTTS som estoppel/res judicata.

____________