Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 2. jūlijā iesniedza Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd un IRISL Europe GmbH par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 8. maija spriedumu lietā T-434/15 Islamic Republic of Iran Shipping Lines u.c./Padome

(Lieta C-506/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd un IRISL Europe GmbH (pārstāvji: M. Taher, Solicitor, R. Blakeley, Barrister)

Otrsa lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt attiecīgo Vispārējās tiesas spriedumu;

atzīt, ka Padome ir pieļāvusi pietiekami būtisku tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķirtas tiesības, pārkāpumu, identificējot apelācijas sūdzības iesniedzējus;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai noteiktu iespējamo pieteikumā ietverto izmeklēšanas pasākumu piemērošanu, un tad (pakārtoti) noteikt cēloņsakarību un kvantitāti; un

piespriest Padomei atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējiem līdz šim radušos tiesāšanās izdevumus apelācijas tiesvedībā un tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi piecas kļūdas tiesību piemērošanā, kuru dēļ minētais spriedums būtu jāatceļ:

kļūda, piemērojot secinājumu, ka Padomei nebija rīcības brīvības;

kļūda, piemērojot IRISL [Islamic Republic of Iran Shipping Lines] atceļošā sprieduma (2013) motīvus pietiekami būtiska pārkāpuma pārbaudei;

juridiskā pamata neesamība “pierādījumu neesamības”/“pierādījumu nepietiekamības” nošķiršanai, kas katrā ziņā neesot bijusi piemērojama;

kļūda tiesību piemērošanā, apgalvojot, ka par pamatu tiek izmantoti pierādījumi, kas nav tikuši izmantoti Tiesā; un

kļūda tiesību piemērošanā, piemērojot HTTS [Hanseatic Trade Trust & Shipping] kā estopel vai res judicata gadījumu.

____________