Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 8 maja 2019 r. w sprawie T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines i in. / Rada., wniesione w dniu 2 lipca 2019 r. przez Islamic Republic of Iran Shipping Lines; Hafize Darya Shipping Lines (HDSL); Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); Khazar Sea Shipping Lines Co.; Rahbaran Omid Darya Ship Management Co.; Irinvestship Ltd i IRISL Europe GmbH

(Sprawa C-506/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Islamic Republic of Iran Shipping Lines; Hafize Darya Shipping Lines (HDSL); Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); Khazar Sea Shipping Lines Co.; Rahbaran Omid Darya Ship Management Co.; Irinvestship Ltd i IRISL Europe GmbH (przedstawiciel: M. Taher, solicitor, R. Blakeley, barrister)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku Sądu;

stwierdzenie, że poprzez umieszczenie nazw wnoszących odwołanie w wykazie, Rada popełniła wystarczająco poważne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom;

przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania w celu postanowienia o ewentualnym zastosowaniu środków dowodowych zawartych w skardze, a następnie w celu poczynienia ustaleń w kwestiach związku przyczynowego i ilościowego; oraz

obciążenie Rady kosztami postępowania odwoławczego oraz dotychczasowymi kosztami postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Sąd pięciokrotnie naruszył prawo, co powinno stanowić podstawę uchylenia jego wyroku:

błąd polegający na uznaniu, że Rada nie dysponowała zakresem uznania;

błąd polegający na zastosowaniu uzasadnienia wyroku z 2013 r. uchylającego wyrok w sprawie IRISL do testu na wystarczająco poważne naruszenie;

brak podstawy prawnej rozróżnienia na „brak dowodów” i „niewłaściwe dowody”, które to rozróżnienie w każdym razie nie podlegało zastosowaniu;

naruszenie prawa polegające na wykorzystaniu dowodów, które nie zostały przedstawione Sądowi;

naruszenie prawa polegające na zastosowaniu wyroku w sprawie HTTS w charakterze przeszkody niepozwalającej stronie na powołanie się na fakty czy okoliczności sprzeczne z jej poprzednimi oświadczeniami lub czynnościami albo w charakterze powagi rzeczy osądzonej.

____________