Language of document :

Odvolanie podané 2. júla 2019: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd and IRISL Europe GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 8. mája 2019 vo veci T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i./Rada

(vec C-506/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd and IRISL Europe GmbH (v zastúpení: M. Taher, Solicitor, R. Blakeley, Barrister)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor

zrušil rozsudok Všeobecného súdu,

rozhodol, že Rada sa označením odvolateliek dopustila dostatočne závažného porušenia právneho pravidla, ktorého predmetom je priznanie práv jednotlivcom,

vrátil vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol o možnom použití vyšetrovacích opatrení uvedených v žalobe, a následne rozhodol o otázkach príčinnej súvislosti a výšky, a

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania vynaložených odvolateľkami v odvolacom konaní a v konaní pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd sa dopustil piatich nesprávnych právnych posúdení, na základe ktorých by rozsudok mal byť zrušený:

nesprávne uplatnenie záveru, že Rada nemá diskrečnú právomoc,

nesprávne uplatnenie odôvodnenia zrušujúceho rozsudku vo veci IRISL [2013] na účely kritéria dostatočne závažného porušenia,

neexistencia právneho základu na rozlíšenie „neexistencia dôkazov“/„nedostatočný dôkaz“, ktoré sa v každom prípade neuplatňovali,

nesprávne právne posúdenie pri odkazovaní na dôkazy, ktoré neboli predložené Všeobecnému súdu, a

nesprávne právne posúdenie pri použití rozsudku HTTS, ako zásady estoppel alebo res judicata.

____________