Language of document :

Överklagande ingett den 2 juli 2019 av Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd och IRISL Europe GmbH av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 8 maj 2019 i mål T-434/15: Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mot rådet

(Mål C-506/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd och IRISL Europe GmbH (ombud: M. Taher, Solicitor, R. Blakeley, Barrister)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom

slå fast att rådet har gjort sig skyldigt till ett tillräckligt allvarligt åsidosättande av en rättsregel som är ägnad att ge enskilda rättigheter, genom att ange klagandena,

återförvisa målet till tribunalen för att den ska ta ställning till eventuella utredningsåtgärder som finns i ansökan och därefter (följaktligen) frågan om kausalitet och skadestånd, och

förplikta rådet att ersätta klagandenas rättegångskostnader för överklagandet och de kostnader som hittills uppkommit vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Tribunalen har gjort sig skyldig till fem felaktiga rättstillämpningar på grundval av vilka den överklagade domen bör upphävas:

felaktig tillämpning av slutsatsen att rådet inte hade något utrymme för skönsmässig bedömning,

felaktig tillämpning av bedömningen i domen om ogiltigförklaring IRISL [2013] på kravet på tillräckligt allvarligt åsidosättande,

ingen rättslig grund för åtskillnaden mellan ”ingen bevisning”/”otillräcklig bevisning”, vilken i vilket fall inte var tillämplig,

felaktig rättstillämpning avseende valet att beakta bevisning som inte har frambringats vid tribunalen, och

felaktig rättstillämpning vid tillämpningen av HTTS som estoppel/ res judicata.

____________