Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Areios Pagos (Řecko) dne 4. července 2019 – AB v. Olympiako Athlitiko Kentro Athinon - Spyros Louis

(Věc C-511/19)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Areios Pagos

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: AB

Odpůrce: Olympiako Athlitiko Kentro Athinon - Spyros Louis

Předběžné otázky

A)    Představuje přijetí členským státem takové vnitrostátní právní úpravy, která se uplatní na stát, místní orgány a právnické osoby veřejného práva a obecně na všechny orgány širšího veřejného sektoru (soukromoprávní subjekty), jakožto zaměstnavatele, jako je čl. 34 odst. 1 písm. c), odst. 3 první pododstavec a odst. 4 zákona č. 4024/2011, na jejímž základě podléhají zaměstnanci výše uvedených orgánů zaměstnaní na základě soukromoprávního pracovního poměru režimu postavení mimo službu po dobu nepřesahující dvacet čtyři (24) měsíců, a to na základě jediného hmotněprávního kritéria spočívajícího v blížícím se dosažení podmínek pro nárok na starobní důchod, což odpovídá třiceti pěti letům (35) příspěvků v období mezi 1. lednem 2012 a 31. prosincem 2013, a rovněž s ohledem na skutečnost, že podle příslušných právních předpisů v oblasti pojištění platných v rozhodné době bylo pro získání nároku na starobní důchod na základě pracovního poměru, s výjimkou případů, které nejsou v projednávané věci relevantní, vyžadováno (alespoň) 10 500 pracovních dnů (35 let) pojištění u IKA (agentura sociálního zabezpečení) nebo u jiné pojišťovny zaměstnanců a dovršení (alespoň) 58 let věku pracovníka, aniž by v závislosti na konkrétním případě bylo možné s jistotou vyloučit, že pojistné období (35 let) bylo dovršeno v jiném věku, nepřímou diskriminaci na základě věku ve smyslu čl. 2 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2000/781 ?

B)    V případě kladné odpovědi na otázku uvedenou v písmenu A), může být přijetí režimu postavení mimo službu objektivně a rozumně odůvodněno ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) bodu i) a čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice bezprostřední potřebou zajistit organizační, provozní a rozpočtové výsledky, a zejména naléhavou potřebou snížit veřejné výdaje za účelem dosažení zvláštních kvantitativních cílů do konce roku 2011, které jsou uvedeny v důvodové zprávě k zákonu, jak je stanoveno ve střednědobém rozpočtovém rámci, s cílem dodržet závazky přijaté státem vůči svým partnerům-věřitelům za účelem vyrovnání se s palčivou a dlouhodobou hospodářskou a finanční krizí, kterou země zažila, a současně racionalizovat a omezit expanzi veřejného sektoru?

C)    V případě kladné odpovědi na otázku uvedenou v písmenu B),

1) je přijetí takového opatření, jako je opatření uvedené v čl. 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 4024/2011, které stanoví drastické snížení platů zaměstnanců, kteří podléhají režimu postavení mimo službu, o 60 % jejich základního platu pobíraného v době zařazení do tohoto režimu postavení mimo službu, aniž by byli tito zaměstnanci povinni pracovat pro dotyčný veřejný orgán, a které vede (de facto) ke ztrátě případného zvýšení platu a kariérního postupu za období od jejich zařazení do režimu postavení mimo službu až do jejich propuštění z důvodu odchodu do starobního důchodu, přiměřené a nezbytné pro dosažení výše uvedeného cíle ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) bodu i) a čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice, a to v situaci, ve které je kumulativně stanoveno následující:

a)    těmto zaměstnancům je zachována možnost najít si jiné zaměstnání (v soukromém sektoru) nebo vykonávat samostatně výdělečnou činnost během zařazení do postavení mimo službu, aniž by ztratili nárok na vyplacení výše uvedené částky ze základního platu, vyjma případu, kdy mzdy nebo příjmy plynoucí z nového zaměstnání nebo činnosti přesahují výši platů vyplacených před zahájením režimu postavení mimo službu, přičemž v takovém případě bude výše uvedená částka základního platu snížena o tento přebytek - čl. 34 odst. 1 písm. f);

b)    veřejný orgán-zaměstnavatel, a v případě jeho zrušení OAED (agentura pro zaměstnávání pracovní síly), přebírá povinnost platit až do odchodu zaměstnance do důchodu dotyčné pojišťovně příspěvky na sociální zabezpečení, a to jak příspěvky zaměstnavatele, tak zaměstnance, které se týkají základního důchodu, na doplňkové důchodové pojištění a sociální a zdravotní pojištění, a to na základě platů, které tento zaměstnanec pobíral před zařazením do postavení mimo službu - čl. 34 odst. 1 písm. d);

c)    jsou stanoveny výjimky z režimu postavení mimo službu pro zranitelné sociální skupiny, které potřebují ochranu (manžel/manželka osoby, která byla postavena mimo službu, vyživovaný manžel, manželka nebo dítě se stupněm invalidity nejméně 67 %, kteří žijí společně se zaměstnancem, zaměstnanec se stupněm invalidity nejméně 67 %, početné rodiny, vyživovaný osamělý rodič, který žije společně se zaměstnancem) - čl. 34 odst. 1 písm. b);

d)    je přednostně nabídnuta možnost přesunu těchto zaměstnanců na jiná volná místa ve veřejných orgánech na základě objektivních a meritokratických kritérií prostřednictvím zařazení do pořadí ASEP - čl. 34 odst. 1 písm. a) - možnost, která je však fakticky omezená z důvodu drastického snížení náboru zaměstnanců ze strany různých veřejných orgánů kvůli potřebě snížit výdaje;

e)    je zajištěno přijetí opatření ke splácení půjček, které zaměstnanci zařazení do režimu postavení mimo službu obdrželi od státní depozitní pokladny, a k uzavření dohody mezi řeckým státem a Asociací řeckých bank s cílem usnadnit splácení půjček, které tito zaměstnanci obdrželi od ostatních bank, a to v poměru k jejich celkovému rodinnému příjmu a jejich majetkové situaci - čl. 34 odst. 10 a 11;

f)    nedávný zákon (čl. 1 odst. 15 zákona č. 4038/2012 - Úř. věst., řada A', č. 14) stanoví s nejvyšší prioritou přijetí nařízení o důchodech a platebním příkazu pro zaměstnance uvedené v písmenech b) a c), a to nejpozději do čtyř měsíců od jejich propuštění a od předložení příslušné dokumentace za účelem přiznání důchodu;

g)    výše uvedená ztráta kariérního postupu a zvýšení platu za období, kdy jsou zaměstnanci zaměstnaní na základě soukromoprávního pracovního poměru zařazeni do režimu postavení mimo službu a až do doby jejich propuštění z důvodu odchodu do starobního důchodu ve většině případů, včetně projednávané věci, nenastane, jelikož pracovník v důsledku svého dlouhodobého setrvání ve veřejném orgánu vyčerpal platovou stupnici nebo kariérní postup stanovený platnými právními předpisy pro jeho povýšení?

2) Je přijetí takového opatření, jako je opatření uvedené v čl. 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 4024/2011, které podle čl. 8 odst. b) zákona č. 3198/1955 vede k celkové (nebo obdobné) ztrátě odstupného v případě propuštění nebo ukončení pracovního poměru zaměstnance z důvodu dosažení podmínek pro nárok na starobní důchod ve výši 40 % odstupného za propuštění, které je stanoveno pro zaměstnance s doplňkovým pojištěním (které, pokud jde o veřejné orgány, které jsou veřejně prospěšné nebo jsou dotovány státem, jako je odpůrce, jenž je právnickou osobou soukromého práva, nemůže překročit maximální částku 15 000,00 eur), prostřednictvím kompenzace tohoto odstupného sníženými platy pobíranými během postavení mimo službu, přiměřené a nezbytné pro dosažení výše uvedeného cíle ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) bodu i) a čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice, a to  s přihlédnutím k tomu, že tento zaměstnanec by toto snížené odstupné v každém případě získal v souladu s výše uvedenými pracovněprávními předpisy, a to jak v případě vlastní výpovědi, tak v případě propuštění ze strany orgánu, pro který pracoval?

____________

1     Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16).