Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 29 юли 2019 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof - Германия) — Funke Medien NRW GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-469/17)1

(Преюдициално запитване — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29/EО — Информационно общество — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права — Член 2, буква a) — Право на възпроизвеждане — Член 3, параграф 1 — Публично разгласяване — Член 5, параграфи 2 и 3 — Изключения и ограничения — Обхват — Харта на основните права на Европейския съюз)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Funke Medien NRW GmbH

Ответник: Bundesrepublik Deutschland

Диспозитив

Член 2, буква а) и член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкуват в смисъл, че съставляват мерки за пълна хармонизация на предметното съдържанието на предвидените в тях права. Член 5, параграф 3, буква в), втора хипотеза и буква г) от тази директива трябва да се тълкуват в смисъл, че не съставляват мерки за пълна хармонизация на обхвата на изключенията и ограниченията, съдържащи се в тях.

Свободата на информация и свободата на печата, закрепени в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, не могат извън изключенията и ограниченията, предвидени в член 5, параграфи 2 и 3 от Директива 2001/29, да обосноват дерогиране на изключителните права на автора на възпроизвеждане и публично разгласяване, предвидени съответно в член 2, буква а) и в член 3, параграф 1 от тази директива.

В рамките на съизмерването, което следва да се направи от националния съд с оглед на всички обстоятелства по съответния случай между изключителните права на автора по член 2, буква а) и член 3, параграф 1 от Директива 2001/29, от една страна, и правата на ползвателите на закриляни обекти съгласно дерогиращите разпоредби на член 5, параграф 3, буква в), втора хипотеза и буква г) от тази директива, от друга страна, националният съд трябва да се основава на тълкуване на въпросните разпоредби, което зачита техния текст, запазва полезното им действие и същевременно е в пълно съответствие с основните права, гарантирани от Хартата на основните права на Европейския съюз.

____________

1 ОВ C 382, 13.11.2017 г.