Language of document : ECLI:EU:C:2019:772

Дело C507/17

Google LLC

срещу

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

(Преюдициално запитване, отправено от Conseil d’État (Франция)

 Решение на Съда (голям състав) от 24 септември 2019 г.

„Преюдициално запитване — Лични данни — Защита на физическите лица при обработването на тези данни — Директива 95/46/ЕО — Регламент (ЕС) 2016/679 — Търсачки в интернет — Обработване на данни, които са на уебстраници — Териториален обхват на правото на премахване от резултатите при търсене“

1.        Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Членове 12 и 14 от Директива 95/46 — Право на субекта на данни на достъп до личните данни и право на възражение срещу обработването им — Право да се иска заличаване на хипервръзки към уебстраници от списъка на резултатите — Условия

(член 12, буква б) и член 14, първа алинея, буква а) от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 44)

2.        Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Членове 12 и 14 от Директива 95/46 — Право на субекта на данни на достъп до личните данни и право на възражение срещу обработването им — Търсене посредством интернет търсачка въз основа на името на лице — Показване на списък на резултати — Право да се поиска тази информация повече да не се предоставя на разположение на широката общественост

(членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз; член 6, параграф 1, букви в)—д), член 12, буква б) и член 14, първа алинея, буква а) от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 45)

3.        Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Член 4 от Директива 95/46 — Приложимо национално право — Обработване на данни в контекста на дейностите, извършвани от установено на територията на държава членка място на лице, което управлява интернет търсачка — Обхват — Рекламиране и продажба на рекламни пространства, насочени към жителите на тази държава членка и предлагани от интернет търсачката посредством това място на установяване — Включване

(член 4, параграф 1, буква а) от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета, член 3, параграф 1 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 49—51)

4.        Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Директива 95/46 — Право на коригиране и на изтриване на данни — Право на премахване от резултатите при търсене — Териториален обхват — Задължение на лицето, управляващо интернет търсачка, да извърши премахването единствено във версиите на своята търсачка, съответстващи на всички държави членки — Задължение на управляващото търсачката лице да вземе ефикасни мерки, за да възпре или разколебае интернет потребителите да осъществяват достъп до хипервръзките, чието премахване от резултатите при търсене е поискано — Проверка от страна на националната юрисдикция

(член 12, буква б) и член 14, първа алинея, буква а) от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета, член 17, параграф 1 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 60—73 и диспозитива)

Резюме

Лицето, управляващо интернет търсачка, не е длъжно да извършва премахване от резултатите при търсене във всички версии на своята търсачка

С решение от 24 септември 2019 г., Google (Териториален обхват на премахването от резултатите при търсене) (C‑507/17) големият състав на Съда постановява, че управляващото интернет търсачка лице по принцип е длъжно да извърши премахване от резултатите при търсене (дерефериране) единствено във версиите на своята търсачка, съответстващи на всички държави членки.

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (Франция) приканва Google, когато изпълнява искане за премахване от резултатите при търсене, да извърши заличаване на хипервръзки към уебстраници с лични данни на субекта от списъка на резултатите, който се показва след търсене въз основа на името на този субект на данни, във всички разширения на имена на домейни от своята интернет търсачка. След като Google отказва да изпълни тази покана, CNIL му налага санкция в размер на 100 000 EUR. Сезираният от Google Conseil d’État иска от Съда да уточни в какъв териториален обхват лицето, което управлява интернет търсачка, трябва да приложи правото на премахване от резултатите при търсене, за да изпълни Директива 95/46(1).

Съдът преди всичко припомня, че на основание правото на Съюза физическите лица могат да предявят правото си на премахване от резултатите при търсене пред управляващото интернет търсачка лице, което разполага с едно или повече места на установяване на територията на Съюза, независимо дали обработването на лични данни (в случая включване в резултатите при търсене на хипервръзки към уебстраници, на които се появяват лични данни на предявяващото това право лице) се извършва в Съюза или не(2).

Относно обхвата на правото на премахване от резултатите при търсене Съдът приема, че управляващото интернет търсачка лице е длъжно да извърши това премахване не във всички версии на своята търсачка, а във версиите ѝ, съответстващи на всички държави членки. В това отношение той отбелязва, че макар, като се имат предвид характеристиките на интернет и на интернет търсачките, премахване от резултатите при търсене във всички версии на една търсачка да е в състояние да осъществи напълно целта на законодателя на Съюза да гарантира високо ниво на защита на личните данни в целия Съюз, от правото на Съюза обаче изобщо не следва(3), че за да се гарантира постигането на такава цел, законодателят на Съюза е избрал да предостави на това право на премахване от резултатите при търсене обхват, който излиза извън територията на държавите членки. По-конкретно, макар правото на Съюза да въвежда механизми за сътрудничество между надзорните органи на държавите членки, за да могат да стигнат до единно решение, основано на претегляне между, от една страна, правото на зачитане на личния живот и на защита на личните данни и от друга, интереса на обществеността в различните държавите членки да има достъп до информация, следва да се отбележи, че понастоящем не са предвидени такива механизми, що се отнася до обхвата на премахването от резултатите при търсене извън Съюза.

В настоящия си етап на развитие правото на Съюза задължава управляващото интернет търсачка лице да извърши исканото премахване от резултатите при търсене не само във версията на интернет търсачката, съответстваща на държавата членка по пребиваване на лицето с право на такова премахване, а във версиите ѝ, съответстващи на всички държави членки, и то по-специално за да се гарантира последователно и високо ниво на защита в целия Съюз. Освен това, ако е необходимо, управляващият интернет търсачката трябва да вземе достатъчно ефикасни мерки, за да бъдат възпрени или поне сериозно разколебани интернет потребителите в Съюза да осъществяват, евентуално от версия на интернет търсачката, съответстваща на трета държава, достъп до хипервръзките, предмет на искането за премахване, а националната юрисдикция следва да провери дали мерките, приети от управляващото търсачката лице, отговарят на тези изисквания.

Накрая Съдът подчертава, че макар правото на Съюза да не изисква от лицето, управляващо интернет търсачка, да извършва премахване от резултатите при търсене във всички нейни версии, то обаче и не забранява това. Следователно надзорният или съдебният орган на държава членка запазва компетентността си да извърши съгласно националните стандарти за защита на основните права претегляне между, от една страна, правото на субекта на данни да се зачита личният му живот и да се защитават личните му данни и от друга, правото на свобода на информация и след това претегляне да изиска евентуално от управляващото интернет търсачката лице да извърши премахване от резултатите при търсене във всички нейни версии.


1      Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 1995 г., стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10). Тази директива е отменена, считано от 25 май 2018 г., с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1 и поправка ОВ L 127, 2018 г., стр. 2).


2      Член 4, параграф 1, буква a) от Директива 95/46 и член 3, параграф 1 от Регламент 2016/679.


3      Член 12, буква б) и член 14, първа алинея, буква a) от Директива 95/46, както и член 17, параграф 1 от Регламент 2016/679